خطبه ها

خطبه ای به طلاب حوزه علمیه

صوت زبان اصلی خطبه

صوت خطبه همراه با ترجمه گویا

فیلم خطبه همراه با ترجمه گویا