آزمون توهم

آزمون 2

آزمون شماره ۲
📖صفحات ۴۸تا۶۸
📘کتاب توهم بی خدایی
شش سوال از صفحات 48 تا 68 از فصل اول کتاب توهم بی خدایی

1⃣سوال اول:
جهان مادی ما در حال حاضر رو به فروپاشی است یا زایش؟ و چرا اگر آن را در حال زایش بدانیم این زایش، با قانون دوم ترمودینامیک در تضاد نیست؟

2⃣سوال دوم:
استفاده از علمی مادی مانند فیزیک، در چه حدی می تواند تفسیر کننده مشاهدات علم مادی دیگری مانند زیست شناسی باشد؟ و آیا این علوم میتوانند به رشد و ترقی یکدیگر کمک کنند؟

3⃣سوال سوم:
دخالت فردی بدون تخصص مانند محمد شیرازی در تخصصی مانند زمین شناسی، و به سخره گرفتن آن، چه عواقب خطرناکی بر درک درست ما از حقایق هستی دارد؟ و چگونه برداشت های ما را از نوشته های مقدس تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

4⃣سوال چهار:
وجود موجودات زیان بار برای انسان- که گاهی میتواند بر انسان غلبه کند- چرا با نظریه تکامل که انسان را دارای قدرتمندترین ابزار بقا و هوش میداند در تضاد نیست؟

5⃣سوال پنج:
اگر همه موجودات به سوی تکامل پیش می روند چرا هنوز موجودات رده پایینی مانند باکتری و پشه و میمون دیده میشود در حالی که این حیوانات به انسان تبدیل نشده اند؟

6⃣سوال شش:
چگونه شیرازی با اینکه تکامل را قبول ندارد در درون سخنان خود به آن اشاره می‌کند؟ چگونه بیان بخشی از حق درون سخنان بدترین دشمنان حقیقت، می تواند درسی در مناظره ها و بحث ها باشد؟

______________________________

پاسخ نامه تشریحی آزمون شماره دو🔰
1⃣سوال اول:
جهان مادی ما در حال حاضر رو به فروپاشی است یا زایش؟ و چرا اگر آن را در حال زایش بدانیم این زایش، با قانون دوم ترمودینامیک در تضاد نیست؟
✅پاسخ:
جهان مسطح و در حال گسترش و انبساط است و این انبساط بر طبق #معادلاتهابل و #اثردوپلر و #انتقالبهسرخگرانشی در کیهانشناسی ثابت شده
V = H.D
V👉سرعت دور شدن کهکشان
H👉ثابت هابل
D👉فاصله کهکشان از ما

انبساط جهان وتکامل کیهان و تکامل انسان و حیوان با قانون دوم ترمودینامیک در تضاد نیست زیرا در تکامل انسان با یک سامانه بسته وایزوله شبیه زودپز مواجه هستیم بنابر این آنتروپی و بی نظمی (s)در فضای بسته نه تنها افزایش نمیابد بلکه روبه کاهش است و ما در تکامل انسان و حیوان و … بر کره ی زمین و همچنین تکامل کیهان با چنین فضای بسته و ایزوله مواجه هستیم و اما جهان در کل و بیرون به سمت بی نظمی و افزایش آنتروپی پیش میرود اما در جزء و درون آنتروپیِ آن رو به کاهش است
پس هیچ اشکالی ندارد که در گوشه ای از زمین آنتروپی افزایش و در گوشه ای کاهش یابد
بنابر این آنتروپی(s)یک ماده خالص در صفر مطلق برابر صفر است. و هرچه دما بیشتر شود در نتیجه s∆ بیشتر میشود.

2⃣سوال دوم:
استفاده از علمی مادی مانند فیزیک، در چه حدی می تواند تفسیر کننده مشاهدات علم مادی دیگری مانند زیست شناسی باشد؟ و آیا این علوم میتوانند به رشد و ترقی یکدیگر کمک کنند؟
✅ پاسخ
علم فیزیک و مشاهداتی همچون اثر دوپلر و انتقال به سرخ گرانشی و نظریات علمی و همچنین معادلاتی همچون معادله هابل حاکی از آن است که جهان مسطح و باز بوده و به سرعت رو به گسترش است
وهمچنین کشفیات دیگری همچون کاهش آنتروپی درسامانه های بسته دلایل محکمی بر تایید تکامل زیست محیطی و کاهش بی نظمی در زمین است.
بنابر این علومی همچون فیزیک و زمین شناسی وشیمی و زیست شناسی همچنان به رشد و ترقی یکدیگر کمک میکنند.

سوال سوم:
دخالت فردی بدون تخصص مانند محمد شیرازی در تخصصی مانند زمین شناسی، و به سخره گرفتن آن، چه عواقب خطرناکی بر درک درست ما از حقایق هستی دارد؟ و چگونه برداشت های ما را از نوشته های مقدس تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
✅پاسخ
محمد شیرازی بدون هیچ ترسی اشکالاتی کوته فکرانه و بدون دانشِ تخصصی از زمین شناسی تاریخی در رد نظریه تکامل همچون تعیین عمرِ لایه های زمین شناسی (مثل تاریخ گذاری نسبی) مطرح میکند و این روش را روشی مطلق در تعیین سن لایه ها میپندارد در حالی که این روش برای تعیین سن لایه ها نسبت به یکدیگر درصورت اینکه لایه ها به هم ریختگی نداشته باشد کاربرد دارد و در آن سن واقعی هر لایه مشخص نمیشود
اوبدون اینکه از روش تاریخ گذاری مطلق (ایزوتوپ پرتوزای عناصر با گذشت زمان_تعیین دقیق قدمت لایه ها در صورت به هم ریختگی)نامی به میان آورد این موضوع را بست میدهد و به خیال خودش پایه های تکامل داروین را نیز از دید زمین شناسی دچار تزلزل کرده و خودش را نیز آیت الله مینامد و در دین و علم به راحتی نظر میدهد و مردم را به گمراهی میکشد.

4⃣سوال چهار:
وجود موجودات زیان بار برای انسان- که گاهی میتواند بر انسان غلبه کند- چرا با نظریه تکامل که انسان را دارای قدرتمندترین ابزار بقا و هوش میداند در تضاد نیست؟
✅پاسخ
شیرازی با مسئله ی غالب شدن گونه ای بر گونه ای تکامل یافته تر و یا غالب شدن گونه های حیوانات و باکتری ها بر انسان ها میخواهد مسئله ی انتخاب طبیعی را نقض کند غافل از اینکه این موجودات ابزار طبیعت به جهت انتخاب موجود اصلح و برتر برای بقا و شکارِ موجودات ضعیف ترهستند
چه بسا حتی موجودی از یک گونه از نظر قدرت جسمانی نسبت به گونه ی دیگری برتری داشته باشد اما نتواند در طبیعت استتار کند و خود را با طبیعت سازگار کند ودر طبیعت شکار شده و از بین خواهد رفت و یا ممکن است موجودی از یک گونه نسبت به موجود دیگری از همان گونه در استتار و بقا ضعیف عمل کند و در طبیعت شکار شود و از بین برود
بنا بر این ژنی(ژن برتر) که بتواند خود را بهتر با محیط اطراف خود وفق دهد باقی میماند و به جهت بقا در طبیعت انتخاب میشود و ژنی که از این کار ناتوان باشد از بین خواهد رفت این همان انتخاب طبیعی و بقای اصلح است .
نه آن گونه که شیرازی تصور کرده که میگوید انتخاب طبیعی یعنی ناتوان بودن فردِ یک گونه ی پایین تر و باتکامل کم تر برای آسیب رساندن به افراد گونه ی بالاتر و تکامل یافته تر؛ و این گونه طرح اشکال بر این اساس، ناشی از فهم غلط او است.

سوال پنج:
اگر همه موجودات به سوی تکامل پیش می روند چرا هنوز موجودات رده پایینی مانند باکتری و پشه و میمون دیده میشود در حالی که این حیوانات به انسان تبدیل نشده اند؟
✅پاسخ
این از دیگر شبهات قزوینی است که ناشی از جهل به تمام معنای اوست😐
قزوینی حتی نمیداند معنای تکامل و انتخاب طبیعی چیست چه رسد به آنکه بتواند نظری درابطه با آن دهد
تکامل و انتخاب طبیعی از تبدیل گونه ای به گونه ای دیگر صحبت نمیکند بلکه از انتخاب انواع گونه های حیوان و انسان ها و ماهی ها و خزندگان و پرندگان برای بقا و همچنین تکامل جداگانه در هر گونه سخن به میان آورده
بنابر این هر گونه در شاخه ای جداگانه تکامل میابد و دچار انتخاب طبیعی خواهد شد نه اینکه در طی تکامل منتظر تبدیل گونه ای به گونه ای دیگر و یا جهش گونه ای و تبدیل پرنده و یا پشه به انسان و حذف تمامی گونه های پرندگان و بقای انسان باشیم

6⃣سوال شش:
چگونه شیرازی با اینکه تکامل را قبول ندارد در درون سخنان خود به آن اشاره می‌کند؟ چگونه بیان بخشی از حق درون سخنان بدترین دشمنان حقیقت، می تواند درسی در مناظره ها و بحث ها باشد؟
✅پاسخ
شیرازی در سخنان خود هر چند به اشتباه تکامل را به دو بخش طولی و عرضی تقسیم نموده و گفته آنچه همه میدانند و مشاهده میکنیم تکامل از نوع اول است و بدون اینکه خودش متوجه باشد تکامل را تأیید کرده ولی آن را به حد و مرز گونه ها مانند گونه ی خرس ها محدود کرده و برای گونه های بالاتر مانند گونه ی انسان تکامل قائل نیست .
و این میتواند درسی در مناظره ها و بحث ها باشد که چنین مغالطه هایی را نپذیریم