توهم بی خدایی-متن

تدریس صوتی توهم الحاد-3

🎙تدریس صوتی🎙_
💠”جلسه‌سوم”💠

📖صفحات۶۸تا۷۷📖
📘کتاب توهم بیخدایی📘
عناوین:

💠🔟سید محمد شیرازی و ماجرای او با داروین…
💠1⃣1⃣آیا روش علمی نظریه ی خلقت یکباره یا چندباره را میپذیرد⁉️

🎙تدریس صوتی🎙_
💠”جلسه‌سوم”💠

📖صفحات۶۸تا۷۷📖
📘کتاب توهم بیخدایی📘
عناوین:

💠🔟سید محمد شیرازی و ماجرای او با داروین…
💠1⃣1⃣آیا روش علمی نظریه ی خلقت یکباره یا چندباره را میپذیرد⁉️