توهم بی خدایی-متن

تدریس صوتی توهم الحاد-2

🎙تدریس صوتی🎙
💠”جلسه‌دوم”💠_

       📖صفحات۴۸تا۶۸📖 
   📘کتاب توهم بیخدایی📘

9⃣سید علی سیستانی…
🔟سید محمد شیرازی و ماجرای او با داروین…