توهم بی خدایی-متن

تدریس صوتی توهم الحاد-1

______🎙تدریس صوتی🎙_______
_________💠”جلسه‌اول”💠________

📖صفحات۱تا۴۸📖
📘کتاب توهم بیخدایی📘عناوین:
💠1⃣لاک پشت هایی در طول مسیر
💠2⃣جوردانو برونو و گالیلئو گالیله
💠3⃣دیدگاه های بزرگان دین در باره نظریه تکامل
💠4⃣مسیحیت کلیسا و تکامل
💠5⃣دین وهابیت سَلَفی و تکامل
💠6⃣برخی فقهای اهل سنت و نظریه ی تکامل
💠7⃣برخی فقهای شیعه و نظریه ی تکامل
💠8⃣شیخ جعفر سبحانی
__________________________________