ساختار

ساختار قسمت هفتم

ساختار_قسمت هفتم تهیه کننده: دکتر توفیق مسرور محکم‌ترین دلیل فرگشت؛ دلیل ژنتیکی آنچه در این قسمت خواهیم آموخت: – قدرتمندترین دلیل تائید کننده فرگشت چیست؟ – ژن و عملکرد آن چیست؟ – چطور ژنوم جانداران زنده موید نظریه فرگشت هستند؟ – چگونه اشتراک ژنی، دلالت بر نیای مشترک دارد؟ – چگونه اشتراک جایگاه رتروویروس‌ها، دلالت بر نیای مشترک دارد؟ – چگونه اشتراک جهش‌های موجود در آنترون‌ها، دلالت بر نیای مشترک دارد؟ مشاهده قسمت هفتم با زیرنویس فارسی: https://youtu.be/aszDk8bJHvI join us | کانال توهم بی خدایی @atheism_delusion