ساختار

ساختار قسمت شانزدهم

ساختار_قسمت شانزدهم تهیه کننده: دکتر توفیق مسرور پیروزی انسان بر ژن خودخواه پیش از این بیان کردیم که فرگشت هدفمند است و بر همین اساس از پس ان کسی هست که هدفی را دنبال میکند چون صفت اثر دال بر صفت مؤثر است. همچنین اثبات کردیم که مکانیزم هوش ، هم هدف زندگی است و هم هدف فرگشت وهمین دو موضوع برای اثبات وجود یک خدا کافی است. بعد از این میخواهیم ببینیم خصوصا در انسان چطور صفت اثر دال بر صفت مؤثر است. بنابراین ما یک اثر داریم که همان انسان است و سپس میخواهیم دنبال صفت یا صفاتی بگردیم که این اثر با خود دارد و دیگر اینکه امکان ندارد این اثر، طبیعی یا برایند فرگشت باشد. و صد البته این صفت یا مجموعه ای از صفات وقتی یکجا گرد ایند باعث تمایز حقيقی و منحصر به فرد شدن ان انسان میشود. این صفات کدام اند؟