ساختار

ساختار قسمت پانزدهم

 

ساختار_قسمت پانزدهم تهیه کننده: دکتر توفیق مسرور آیا فرگشت تصادفی ، از تصادف نتیجه شده است؟ در آنچه تقدیم شد دلایلی که سید احمدالحسن در کتاب «توهم بی‌خدایی» برای اثبات وجود خدا آورده است تقدیم حضور شد؛ دلایلی در سطح زندگی [زمینی] و در رد نظریۀ خداناباورانۀ ـ‌ریچارد داوکینز و برخی زیست‌شناسان‌ـ مبتنی بر نفیِ هدفمندبودن فرگشت. اکنون قصد داریم با ارائۀ پاسخ‌هایی به برخی از ادعاهایی که پروفسور داوکینز و بعضی از کسانی که با استفاده از نظریۀ فرگشت برای بی‌خدایی نظریه‌پردازی می‌کنند این مبحث را به پایان ببریم. اولین موضوعی که بررسی خواهیم کرد این ادعاست که فرگشت، فرایندی است غیرتصادفی، نتیجۀ تصادف نتیجه شده است!