ساختار

ساختار قسمت چهاردهم

ساختار_قسمت چهاردهم تهیه کننده: دکتر توفیق مسرور فرگشت هدفمند است سلام در قسمت‌های قبل ثابت کردیم که فرگشت دلیل وجود خدا است؛ به‌واسطۀ قانونی که میگوید: «صفت اثر دلیل بر صفت مؤثر است» در مقیاس زندگی زمینی. همچنین صفت هدفمندی، قانونمندی و نظم را برای فرگشت ثابت کردیم؛ چه از دیدگاه کلی و چه از دیدگاه جزئی. پیش از پرداختن به استدلال دیگری در مقیاس انسانی و سپس ارائۀ دلیل برای هستی ـ‌به‌عنوان یک کُل‌ـ بر وجود خدا، می‌خواهیم موارد دیگری را ارائه دهیم که اثبات میکنند فرگشت هدفمند است و منجر به تولید ابزار هوشمند برتر میشود. و اینکه {فرگشت} دارای نظم و قانون است؛ با اینکه آنچه قبلاً ارائه کردیم برای اثبات وجود خدا و پاسخ به نظریه‌های الحادی مبتنی بر نفی هدفمندی زندگی و فرگشت کافی است اما با وجود این، بحث را کامل کرده و دلایل قدرتمند دیگری خواهیم آورد. آن دلیل این است که: 1. مسیرهای فرگشتی مستقل، به نتیجۀ واحدی منجر میشوند؛ 2. فرگشت دارای جهت‌گیری‌های خاص است؛ 3. سرعت فرگشت ثابت نیست؛ 4. زبان ژنتیکی قانونمند است؛ 5. در انتخاب طبیعی تعادل وجود دارد. با ما همراه باشید…