خطبه ها

خطبه آشنایی با امام زمان (ع)

صوت زبان اصلی خطبه

 

صوت خطبه همراه با ترجمه گویا

 

فیلم خطبه همراه با ترجمه گویا