تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 9- سوال 2

#جلسه_نهم

🔰سؤال دوم🔰

🍀چرا ابراهیم (ع) به ستاره و ماه و خورشید گفت خدا؟! 🍀

شرح و مقایسه پاسخ امام احمد الحسن با دیگران