تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 8- سوال 2

#جلسه_هشتم

🔰سؤال دوم🔰

🍀چرا ابراهیم (ع) به ستاره و ماه و خورشید گفت پروردگارم؟!🍀

اقوال علما در توجیه این متشابه