توهم بی خدایی-متن

7- برخی فقهای شیعه و نظریه ی تکامل

توهم الحاد (فصل اول),
7⃣برخی فقهای شیعه و نظریه ی تکامل:🔻

همه ی فقهای شیعه نظریه ی تکامل را رد نکرده اند.
بلکه از گفته های برخی از آنها چنین فهمیده میشود که گویی آن را قبول دارند.
البته من تصریح روشنی از ایشان در قبول این نظریه و بیان چگونگی
سازگار بودن آن با دین یا متون دینی به طور عام، و با قرآن به طور خاص، نیافته ام.
در اینجا به بررسی آرای برخی از منکران نظریه ی تکامل بسنده میکنم و میکوشم با بررسی سخنان آنها در ترازوی سنجش علمی، ارزش گفته هایشان را محک بزنم:
_____________________________