توهم بی خدایی-متن

6- برخی فقهای اهل سنت و نظریه ی تکامل

توهم الحاد (فصل اول),
6⃣برخی فقهای اهل سنت و نظریه ی تکامل🔻
“قسمت اول”
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
💢(اشعریه)یا اشاعره از فرقه های کلامی اهل سنت و از پیروان ابوالحسن اشعری هستند و از نظر فقه ی تابع احمـد حنبـل میباشند.
آنان بر خلاف معتزله که فقط براساس عقل حکم میکردند، فقط بر ظواهر آیات و روایات تکیـه دارنـد.
مـثال
📖بـر طبق آیه ی ۲۲ و ۲۳ از سوره ی قیامت که میفرماید: 🔻
در آن روز چهره هایی شاداب اسـت. بـه پروردگـارش نظـر میکنـد.
❌پروردگار را قابل رؤیت میدانند.❌
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
💢(ماتریدیه)فرقهای منسوب به ابومنصور ماتریدی است.
ماتریدیه همچون اشاعره یکی از نحله های کلامی اهل سنت به شمار میروند و از نظر فقهی تابع عقاید ابوحنیفه هستند.
شیخ ابو منصور، اصـول عقایـد حنفـی را اصلاح کـرد و آن را بـه منزله ی اصول اعتقاد صحیح اهل سنت قرار داد.
این اصول عقاید، به علم کلام تبدیل شد که شیخ آن را در مدرسه اى که
خود در سمرقند ساخته بود و به »مدرسه ی ماتریدى شهرت داشت تدریس میکرد.
روش کلامـی ماتریـدی مخـالف روش کلامی معتزله است، شباهت هایی با روش کلامی اشعری دارد ولی تفاوتهایی نیز میان آنها وجـود دارد. بـه نظـر بسـیاری، روش کلامی ماتریدی نسبت به اشعری، توجه بیشتری به مسـائل عقلـی دارد و بـه همـین جهـت مـیتـوان روش او را راه میانه ی معتزلی و اشعری دانست.

🎓دکتر عمر سلیمان اشقر (۱۹۴۰تا۲۰۱۲م)از علمای اهل سنت، دکترای خود را از دانشـکده ی شـریعت دانشـگاه الازهـرگرفت و در دانشکده ی شریعت در دانشگاه کویت مشغول به کار بود و پس از آن در دانشکده ی شریعت در شـهر امـان اردن به تدریس پرداخت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

این گونه مشهور است که دانشگاه الازهر که عقاید سنی اشعریه و ماتریدیه را نمایندگی میکند،
نظریه ی تکامل را نمیپذیرد. جملات زیر، سخنان یکی از فارغ التحصیلان الازهر است که مدعی است با این گفته ها، نظریه ی تکامل را رد میکند:

⭕️ادامه دارد…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#برخی_فقهای_اهل_سنت_و_نظریه_ی_تکامل_قسمت_اول_کتاب_توهم_الحاد
______________________________
1⃣1⃣
______________________________
📘کتاب توهم الحاد
#فصل۱_صفحه۴۰تا۴۶