تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 3- مقدمه 3

    جلسه_سوم


🔰مقدمه #شیخ_ناظم_عقیلی🔰


🍀شناخت امام به وسیله علم به متشابهات کتاب خدا🍀