توهم بی خدایی-متن

51- لنگرگاه کشتی نوح ع(دلمون،آرارات،جودی)

لنگرگاه کشتی نوح ع(دلمون،آرارات،جودی)🔰

نوح، قوم او و نسل هایی که پس از وی آمدند، بعد از طوفان در سرزمین بین النهرین رحل اقامت افکندند که این خود مکان لنگرانداختن کشتی را معین میکند.
این چیزی است که فقط افراد ستیزه جومیتوانند منکرش شوند. اصل و اساس داستان طوفان از سومر است، یعنی ناقلان آن، ملت ساکن دربین النهرین بوده اند و آن رامیراث پدران و نیاکان خود میدانسته اند. به اعتقاد من، اینکه چنین مطرح میکنند که پس از طوفان، نوح و قومش در منطقه ای خارج ازبین‌النهرین استقرار یافتند، تلاش‌هایی بی محتوا بوده که پیامدهای زیادی را به دنبال دارد و نمیتوان آن ها را نادیده گرفت.
پیشتر اشاره کردم که ویژگی های دلمون سومری مشابه ویژگی های دولت مهدی است که در عراق برپا میشود و عراق پایتخت آن خواهد بود.
روشن شد این نظریه که لنگرگاه کشتی نوح بر روی برخی کوه های ترکیه یا ارمنستان بوده، با اصول ثابت شده ی علمی بسیاری، ناسازگاراست. خاستگاه این اعتقاد، تفسیر برخی یهودیان از تورات است که در آن ازکوهی به نام آرارات یا آراراط سخن به میان آمده است.
در جاهای دیگر نیز دانستیم که روایت تورات از طوفان نوح مانند اشاره به اینکه آب تمام کوهستان های زمین را پوشاند، با اصول علمی، کاملا سر ناسازگاری دارد.
بنابراین نمیتوان چنین تصور کرد که کشتی نوح بر کوهی به ارتفاع چندین کیلومتر از سطح دریا لنگر انداخته باشد، آن هم بر اثر سیالب و بالا رفتن سطح آب.
پیشتر گفتیم که زمین فاقد چنین حجم انبوهی از آب میباشد، حتی اگر گفته شود که این سیل به دلیل لبریز شدن دریای سیاه از آب رخ داده باشد، که البته این مدعا همان طور که گفته شد، در برابر نقد تاب نمی آورد.
امکان ندارد جهش هیدرولیکی برای آب هایی به بلندای چند کیلومتر رخ دهد و سپس این آبها با چنین ارتفاعی، هزاران کیلومتر به صورت افقی حرکت کنند تا به کوه های آرارات بین ترکیه و ارمنستان برسند. در حقیقت این فرضیه بیشتر به خیال پردازی شبیه است و از نظر علمی وقوع آن امکان پذیر نمیباشد.
بنابراین از آنجا که این تفسیر توراتی از یکسوبا علم و از سوی دیگر در جاهای مختلف با متن سومری ناسازگار است، نمیتوان به آن اعتماد نمود.
اما نام (جودی) که در قرآن به آن اشاره شده،مکان لنگر انداختن کشتی است ودرباره ی این اسم، چیزی که با آن بتوان مکان مزبوررا جایی غیر از عراق دانست، وجود ندارد. فرضیه ی مفسران قرآن، این است که این منطقه یکی از کوه های ترکیه است و حال آنکه این کلام در واقع، پیروی از تفسیر احباریهود از متن توراتی است که بدون بررسی و تفحص ارائه شده است.

محل اقامت نوح و قوم سومری اش پس از طوفان:سرزمین بین النهرین
🔹ویژگی دلمون سومری مشابه ویژگی های دولت مهدی است که در عراق برپا میشودو عراق پایتخت آن خواهد بود
https://t.me/tavahomelhad5/1066
🔹لنگر گاه کشتی نوح در تفسیربرخی یهودیان تورات:برخی کوه های ترکیه و ارمنستان (کوه آرارات)
آیا این نظریه با اصول ثابت شده ی علمی سازگار است❓
🔹امکان ندارد جهش هیدرولیک برای آب ها به بلندای چند کیلومتر بر زمین رخ دهد و سپس این آبها با چنین ارتفاعی هزاران کیلومتر بصورت افقی حرکت کنند تا به کوه آرارات(بین ترکیه و ارمنستان) برسند.بنابر این تفسیر تورات از وسعت سیل و طوفان صحیح نیست و با شواهد علمی ناسازگار است.
🔹 لنگرگاه کشتی نوح در قرآن:جودی( این مکان همان عراق است)