توهم بی خدایی-متن

48- داستان طوفان نوح در روایات

8⃣4⃣داستان طوفان نوح در روایات🔰

واقعیت آن است که داستان طوفان نوح در برخی روایات، با واقعیت های علمی به شدت ناسازگار است؛ چرا که ما به روایاتی برمیخوریم که مقدار آب را به همان مقداری که در تورات تحریف شده ذکر گردیده است، توصیف مینمایند، یعنی آب، همه ی کوه ها را به ارتفاع پانزده ذراع پوشانیده است.
وقوع چنین چیزی غیرممکن است؛ زیرا همان طور که پیشتر توضیح دادم، در صورت به وقوع پیوستن چنین رویداد ناممکنی میبایست آثاری که از آن بر جای میماند، باگذشت چند هزار سال از بین نرود؛ حال آنکه ما هیچ آثار و نشانه ی باستانی در حوزه ی زمینشناسی در این خصوص نمییابیم.
اما این موضوع که نوح ع پیش از طوفان بر ساحل فرات یا روستایی از روستاهای فرات زندگی میکرده است، تعارضی ندارد با اینکه روستای مزبور در درهی حاصلخیز (یا خلیج کنونی) قرار داشته باشد؛ زیرا پیش از طوفان، فرات تا آنجا ادامه داشته و به دریاچه های واقع در دره میریخته است.
همچنین بر اینکه بارش باران، افزایش آب رودخانه ها، شکسته شدن سد و بالا رفتن سطح آب دریا به دلیل طی شدن آخرین عصر یخبندان، در سیلاب دره مشارکت داشته،اشکالی وارد نیست.
روایاتی وجود دارد که برخی حوادث طوفان نوح را به طور صحیح و به گونه ای که معارض با علم نمیباشد، بیان کرده اند،
📚پیشتر بیان داشتم که این فرضیه که کشتی نوح تمام انواع حیوانات را در بر گرفته باطل اسـت و توضـیح دادم کـه ایـن فرضیه با امور ثابت شده ی علمی ناسازگار است و به هیچ وجه نمیتوان آن را به کرسی اثبات نشاند.
به عنوان مثال در روایت زیر آمده که منظور از حیواناتی که نوح به کشتی آورد،
حیوانات اهلی مورد تغذیه ی انسان بوده است:
اسماعیل بن جابر از امام صادق ع روایت کرده است که فرمود: (در سی سال کشتی را ساخت،سپس مأمور شد که از هر یک از هشت حیوانی که آدم ع از بهشت خارج کرده بود، یک نر و یک ماده در کشتی بنشاند؛ تا معیشتی برای بازماندگان نوح ع بر روی زمین باشد، همان طور که وسیله ی زندگی نسل آدم‌ع بود زیرا زمین با آنچه در آن بود، غرق آب شد، مگر آنچه با او در کشتی قرار گرفته بود)
📚راوندی، قصص األنبیا، ص ۸۲