توهم بی خدایی-متن

46- در تورات، علت طوفان نوح، دینی و ناشی از خشم الهی میباشد.

6⃣4⃣در تورات، علت طوفان نوح، دینی و ناشی از خشم الهی میباشد🔰
در تورات مواردی وجود دارد که به وضوح باطل میباشد؛ زیرا با حقایق ثابت شده ی علمی در تناقض است؛ از جمله:

 • کشتی نوح از هر حیوانی که بر روی زمین زندگی میکرد، یک زوج برداشته است:
  ۱۴همگی و انواع حیوانات، یعنی همه ی چهارپایان و خزندگان زمین و همه ی مرغان وهمه ی پرندگان بالدار.
  ۱۵هر موجود زنده ای دو به دو با نوح وارد کشتی شدند. ۱۶از هر موجود زنده نر و ماده همان طور که خدا امر فرموده بود، وارد شدند و خداوند در را برایشان بست.
 • سراسر زمین با آب پوشانده شد و آب به اندازه ای بالا آمد که پانزده ذراع، از قله ی بلندترین کوه های زمین نیز بالاتر رفته بود:
  ۱۷آب بسیار بر زمین فزونی گرفت و روی هر کوه بلندی را که زیر چتر آسمان بود، فراگرفت. ۱۸آب به اندازه ی پانزده ذراع از کوه ها بالاتر رفت.
  ۱۹هر جنبده ی زنده ای که در روی زمین حرکت میکرد، یعنی تمام پرندگان، چهارپایان و خزندگان و تمام مردم همه مردند. ۲۰هر جانداری که بر روی زمین خشک زندگی میکرد، مرد.
  ۲۱خدا هر موجودی را که در روی زمین بود، یعنی انسان، چهارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان، همه را نابود کرد. فقط نوح با هر چه در کشتی با او بود باقی ماند. ✳️نوح با این خِیل انبوه حیوانات و غذاهایی که نیاز داشتند، بیش از یک سال در کشتی ماند: ۶وقتی طوفان آمد، نوح ششصد ساله بود.
  ۷او با زن، پسرها و عروس هایش به داخل کشتی رفتند، تا از طوفان رهایی یابند. … ۱۱در ششصدمین سال زندگی نوح، در روز هفدهم ماه دوم، تمام چشمه های عظیم در زیر زمین باز و همه ی روزنه های آسمان گشوده شد. ….
  📚 کتاب مقدس، عهد عتیق، سِفر پیدایش، اصحاح ۷.
  ۱۴در روز بیست وهفتم ماه دوم زمین کاملاخشک بود. ۱۵خدا به نوح فرمود:
  ۱۶-تو و زن، پسرها و عروس هایت از کشتی بیرون بیایید.
  📚کتاب مقدس، عهد عتیق، سِفر پیدایش، اصحاح ۸.
  بطلان این موارد بدیهی است. آنها هیچ تفسیر علمی برای این آب های انبوه که تمام کوه های زمین را پوشاند، ارائه نکرده اند؛ چرا که اصولا این مقدار آب در زمین وجود ندارد.

در ضمن هیچ توجیهی برای چگونگی باقی ماندن این همه حیوان زنده بر روی کشتی آن هم به مدت بیش از یک سال وجود ندارد. طبق این داستان تورات، نوح چگونه آن مقدار غذا که برای بیش از یک سال کافی باشد رادرکشتی جای داده است❓
نوح از کجا گوشت کافی برای درندگانی که طبق این داستان، آنها را بیش از یک سال بر کشتی سوار کرده بود، فراهم کرد❓
۱۱-در ششصدمین سال زندگی نوح، درروزهفدهم ماه دوم، تمام چشمه های عظیم در زیر زمین باز شد و همه روزنه های آسمان گشوده گشت.
۱۲-و مدت چهل شبانه روز باران میبارید.
۱۳-در همان روز، همان طور که خداوند فرموده بود، نوح و پسرانش سام، حام و یافث وهمسر نوح و سه عروسش به کشتی وارد شدند. …
۱۳-در روز اول ماه اول، نوح ششصد ویک ساله شد و در این وقت بود که آب روی زمین خشک شد.
پس نوح دریچه ی کشتی را باز کرد و دیدزمین در حال خشک شدن است.
۱۴-در روز بیست و هفتم ماه دوم زمین کاملاخشک بود.
۱۵ -خدا به نوح فرمود:
۱۶-تو و زن، پسرها و عروس هایت از کشتی بیرون بیایید.
۱۷تمام حیواناتی که همراه تو هستند، یعنی تمام پرندگان و چهارپایان و خزندگان را هم بیرون بیاور تا در روی زمین پراکنده شوند و به فراوانی بارور و زیاد گردند. ۱۸ -پس نوح، پسرها و عروس هایش از کشتی بیرون رفتند. ۱۹تمام چهارپایان و پرندگان و خزندگان هم با جفت های خود از کشتی خارج شدند.
در ضمن نشانه ها و آثار این آب های فراوان کجا است؟ حال آنکه آثار رویدادهای زمین شناختی که تاریخشان به میلیاردها سال پیش بازمیگردد، موجود است و میتوان آنها رامطالعه نمود؛ حال چگونه آثار و علائم رویدادی که بیشتر از چند هزار سال از آن نگذشته، کاملا محو و نابود شده است؟!
شاید بگویند: با معجزه پنهان و محو شده است!
البته در این صورت، ماجرا یک قصه پردازی تخیلی خواهد بود. هر جا که موضوع بغرنج و گیج کننده میشود و مشخص میگردد که قضیه با حقایق اثبات شده ی علمی ناسازگار و فاقد شواهد تاریخی است، دلیل آن را معجزه میدانند و حال آنکه ارائه ی معجزه از سوی خداوند باید از روی حکمت و دلیل حکیمانه باشد؛ و نه کاری عبث یا برای گمراه کردن انسان و پوشیده ساختن وقایع و رویدادهایی همچون طوفان نوح ع.
باید به این نکته ی مهم نیز توجه داشت که ماجرای طوفان، یک داستان تاریخی است و از همین رو موضوعات مربوط به آن را میتوان به لحاظ علمی بررسی و تأیید کرد. بر این اساس امروزه به واسطه ی علم میتوان هر چیزنادرست در این داستان را به آسانی کشف و شناسایی کرد. به این ترتیب فقط
داستان درست و واقعی بر جای میماند؛ داستانی که با حقایق علمی که زمینشناسی تاریخی و نتایج کاوش های دقیق علمی به دست میدهد، تناقضی ندارد.
واقعیت آن است که داستان طوفان تورات را به هیچ وجه نمیشود اصلاح کرد، زیرا نادرستی آن کاملا هویدا است. حتی اگر بگویند این طوفان محلی بوده و در بخش خاص ومحدودی از زمین روی داده است، باز هم در داستان منقول تورات مواردی باقی میماند که نمیتوان آن را با علم و واقعیت ها یک جا جمع نمود؛ مانند ماجرای باقی ماندن احشام ودرندگان زنده با نوح ع در کشتی با اندازه ی
مذکور، آن هم برای بیش از یک سال. نوح ع این همه آب و غذا را که در این مدت طولانی برای این حیوانات کافی باشد، از کجا آورده بود❓ و اگر چنین آب و غذاهای فراوانی فراهم کرده باشد، چگونه یک کشتی در این اندازه توانسته است آنها را حمل کند❓
این حقیقت دلیل قاطعی بر یکی از این دو نتیجه میباشد:

 • یا تورات تحریف شده است، و این خودمستلزم آن است که دین فعلی یهود، از دین خداوندسبحان انحراف یافته باشد.
  همین حکم درباره ی دین مسیحیت نیزجاری است، زیرا این دین مؤید مطالب کتاب عهد قدیم یا تورات میباشد.
 • یا دین یهودیت و مسیحیت باطل بوده و از گردآورده های انسان تشکیل یافته اند و تورات نیز صرفاً تألیف بشر میباشد.
  ما این نتیجه را برمیگزینیم که تورات تحریف شده میباشد.