توهم بی خدایی-متن

44- آتراهاسیس؛ یک متن بابلی دیگر از داستان طوفان سومری

4⃣4⃣ آتراهاسیس؛ یک متن بابلی دیگر از داستان طوفان سومری🔰
📚📚📚📚
………..
شکستگی دوم:
ابتدای آن مفقود شده است.
آتراهاسیس دهان گشود و به سرورش گفت:
آیا رؤیاهایم را شرح نمیدهی❓
(………..)
افتخار از آن ما است، پس باید به سوی من آیی.
بشنو ای دیوار،
و بفهم سخنانم را، ای خانه ی نیین،
خانه ات را از هم بگسل و یک کشتی بساز،
آنچه داری به دور افکن،
زندگیت را نجات بده و آن کشتی که تو سازنده اش هستی،
(خدشه در لوح)
(شکستگی سوم) و در زمان معینی که برای تو معین خواهم نمود،
وارد کشتی شو و درب را به روی خودت ببند.
غله و کالاها و چهارپایانت را به آن وارد کن،
و نیز همسرت و خانواده ات و نزدیکانت و صاحبان حرفه ها را،
و چهارپایان دشت ها اعم از وحشی و اهلی،
و آنچه توانستی از علف خواران را،
آن را به سوی تو خواهم فرستاد و پشت درهایت پنهان شو تا از آن حفظ شوی،
آتراهاسیس دهان گشود و گفت،
در گفت و گو با سرورش:
تا پیش از این هیچ کشتی نساخته ام.
چرا برایم تصویری از آن بر روی زمین نمیکشی❓
تا در ساختنش از آن کمک گیرم.
(……..)بر زمین (………)
سپس من هر آنچه را فرمانم داده ای به اجرا در خواهم آورد،
(بقیه شکسته است.)
📚 السواح، سرگذشت عقل اول، ص ۱۷۲.
فراس السواح، متولد ۱۹۴۱ ،اندیشمند و نویسنده ی سوری است که در اسطوره شناسی و تـاریخ ادیـان تحقیقـاتی انجـام داده
است. وی کتابهای زیادی به رشته ی تحریر درآورده است

✳️همچنین همان متن (با تفاوت هایی در ترجمه ی متن):🔰
یک شب آتراهاسیس خوابیده بود که بر او ظاهر شد،
(آیا)در خوابش، و او را مخاطب قرار داد و گفتش: هشدار ای آتراهاسیس،
آب ها … آب ها همه چیز را درهم خواهند شکست.
به این توجه کن و انسان را با قدرت از گرفتاری نجات ده،
هشدار، هشدار،
آتراهاسیس به وحشت افتاد،
وحشت زده از خوابش بیدار شد و روز بعد به معبد (آیا) رفت،
و از او، از خواب دیشب پرسید.
(آیا) دارنده ی دو چشم درخشان گفت:
گفتم که چه کار باید برایم انجام دهی، پس باید دقت کنی.
به خبری که به تو خواهم گفت، ای دیوار،
ای دیوار نیین، به من گوش فرا ده،
در سخنانم با دقت تأمل کن،
خانه را ویران کن و کشتی بساز،
مال را دور افکن و جان را نجات ده،
نطفه ی هر جانداری را به درون کشتی ببر،
کشتی بزرگی بساز و تمام آن را از نی بنا کن و آن را،
کشتی را طبقه طبقه بساز و آن را نجات دهنده ی زندگی بنام،
اندازه هایش را دقیق بنا کن و عرض را مساوی طولش در نظر بگیر،
دربَش را مثل دربِ آبسو محکم کن.
منظورت را دریافتم، سرورم.
اکنون به انجام آنچه به من فرمان دادی، مفتخر خواهم شد،
اما سرورم هرگز پیشتر هیچ کشتی نساخته ام،
تصویری بر زمین برایم بکش،
تا تصویر را ببینم و کشتی بسازم.
الهه تصویری بر زمین کشید.
پس از هفت روز کار مداوم، آتراهاسیس توانست کشتی را بسازد،
محوطه ی کف آن یک جریب بود،
و بلندی دیوارهایش یکصد و بیست ذراع،
به این ترتیب شکل بیرونی و ابعاد آن مشخص گشت،
و در آن شش جداکننده قرار داد و به این ترتیب به هفت طبقه قسمت شد،
سپس کف آن به هفت طبقه و نه قسمت تقسیم شد،
و در آن میخ های چوبی قرار گرفت، برای جلوگیری از ورود آب،
…..
📚الماجدی، انجیل بابل، ص ۱۷۵.
خزعل الماجدی، متولد ۱۹۷۱ ،پژوهشگر عراقی است. وی در سال ۱۹۹۶ مدرک دکتریش را دریافت کرد.
✅روشن است که در متن قبلی، آتراهاسیس (زیوسودرا، اوت ناپیشتیم، نوح) کشتیَ ش را از نِی ساخته است و چه بسا از نی محکمی همچون نی بامبو و نه از نیِ عادیِ سست. محل سکونت او نیز منطقه ی حاصلخیز (خلیج فعلی)بوده است، پیش از آنکه با آب پوشانده شود؛ یعنی همان جایی که برای رشد انواع نی و درخت مناسب بوده؛ چرا که درمناطق وسیعی از آن، رودخانه و دریاچه جاری بوده است.
کشتی بزرگی بساز و تمام آن را از نی بنا کن و آن را،
کشتی را طبقه طبقه بساز و آن را نجات دهنده ی زندگی بنام،

✅داستان اوت ناپیشتیم یا زیوسودرا یا آتراهاسیس یا نوح، در تمام روایات تاریخی رسیده از عراق یا مکانی که وارثان و قوم نوح و به ویژه نجات یافتگان با او در کشتی در آنجا زندگی میکرده اند، یکسان نیست؛ ولی همه ی این متون بر اینکه طوفانی رخ داده و وقوع طوفان نیز دلیل دینی داشته، که همان خشم خداوند بوده است، متفق هستند.
همچنین منطقه ای که طوفان در آن به وقوع پیوست، سرزمین بین النهرین و اطرافش بوده که آب های انبوه آن را به طور کامل فرا گرفت، به طوری که غیر از کسانی که با نوح به کشتی سوار شدند، کسی از آن نجات نیافت در حالی که این کشتی در دریا راه میسپرد.
در ضمن از متون چنین درمییابیم که کشتی از نی ساخته شده و طی مدت زمانی کوتاه که چه بسا از چند روز فراتر نمیرفته بنا شده است. اندازه ی کشتی حداقل نسبت به عصری که ساخته شد، بزرگ بوده و این منطقه دارای ارتفاعاتی بوده و گرداگرد آن نیز با بلندی احاطه شده است. شکسته شدن سد، علت وقوع سیل بود که طی آن، آب از جنوب به سمت شمال روان شد.
اگر بخواهیم همه ی مطالب گفته شده را با واقعیت های علمی باستانی یک جا گرد آوریم، درمییابیم که منطقه ی وقوع سیل، به خلیج فعلی محصور میگردد، پیش از آنکه به دلیل طی شدن آخرین عصر یخ بندان و ذوب شدن برف و بالا رفتن سطح دریا، با آب پوشیده شود.

✳️همچنین همان متن (با تفاوت هایی در ترجمه ی متن):🔰
یک شب آتراهاسیس خوابیده بود که بر او ظاهر شد،
(آیا)در خوابش، و او را مخاطب قرار داد و گفتش: هشدار ای آتراهاسیس،
آب ها … آب ها همه چیز را درهم خواهند شکست.
به این توجه کن و انسان را با قدرت از گرفتاری نجات ده،
هشدار، هشدار،
آتراهاسیس به وحشت افتاد،
وحشت زده از خوابش بیدار شد و روز بعد به معبد (آیا) رفت،
و از او، از خواب دیشب پرسید.
(آیا) دارنده ی دو چشم درخشان گفت:
گفتم که چه کار باید برایم انجام دهی، پس باید دقت کنی.
به خبری که به تو خواهم گفت، ای دیوار،
ای دیوار نیین، به من گوش فرا ده،
در سخنانم با دقت تأمل کن،
خانه را ویران کن و کشتی بساز،
مال را دور افکن و جان را نجات ده،
نطفه ی هر جانداری را به درون کشتی ببر،
کشتی بزرگی بساز و تمام آن را از نی بنا کن و آن را،
کشتی را طبقه طبقه بساز و آن را نجات دهنده ی زندگی بنام،
اندازه هایش را دقیق بنا کن و عرض را مساوی طولش در نظر بگیر،
دربَش را مثل دربِ آبسو محکم کن.
منظورت را دریافتم، سرورم.
اکنون به انجام آنچه به من فرمان دادی، مفتخر خواهم شد،
اما سرورم هرگز پیشتر هیچ کشتی نساخته ام،
تصویری بر زمین برایم بکش،
تا تصویر را ببینم و کشتی بسازم.
الهه تصویری بر زمین کشید.
پس از هفت روز کار مداوم، آتراهاسیس توانست کشتی را بسازد،
محوطه ی کف آن یک جریب بود،
و بلندی دیوارهایش یکصد و بیست ذراع،
به این ترتیب شکل بیرونی و ابعاد آن مشخص گشت،
و در آن شش جداکننده قرار داد و به این ترتیب به هفت طبقه قسمت شد،
سپس کف آن به هفت طبقه و نه قسمت تقسیم شد،
و در آن میخ های چوبی قرار گرفت، برای جلوگیری از ورود آب،
…..
📚الماجدی، انجیل بابل، ص ۱۷۵.
خزعل الماجدی، متولد ۱۹۷۱ ،پژوهشگر عراقی است. وی در سال ۱۹۹۶ مدرک دکتریش را دریافت کرد.
✅روشن است که در متن قبلی، آتراهاسیس (زیوسودرا، اوت ناپیشتیم، نوح) کشتیَ ش را از نِی ساخته است و چه بسا از نی محکمی همچون نی بامبو و نه از نیِ عادیِ سست. محل سکونت او نیز منطقه ی حاصلخیز (خلیج فعلی)بوده است، پیش از آنکه با آب پوشانده شود؛ یعنی همان جایی که برای رشد انواع نی و درخت مناسب بوده؛ چرا که درمناطق وسیعی از آن، رودخانه و دریاچه جاری بوده است.
کشتی بزرگی بساز و تمام آن را از نی بنا کن و آن را،
کشتی را طبقه طبقه بساز و آن را نجات دهنده ی زندگی بنام،

✅داستان اوت ناپیشتیم یا زیوسودرا یا آتراهاسیس یا نوح، در تمام روایات تاریخی رسیده از عراق یا مکانی که وارثان و قوم نوح و به ویژه نجات یافتگان با او در کشتی در آنجا زندگی میکرده اند، یکسان نیست؛ ولی همه ی این متون بر اینکه طوفانی رخ داده و وقوع طوفان نیز دلیل دینی داشته، که همان خشم خداوند بوده است، متفق هستند.
همچنین منطقه ای که طوفان در آن به وقوع پیوست، سرزمین بین النهرین و اطرافش بوده که آب های انبوه آن را به طور کامل فرا گرفت، به طوری که غیر از کسانی که با نوح به کشتی سوار شدند، کسی از آن نجات نیافت در حالی که این کشتی در دریا راه میسپرد.
در ضمن از متون چنین درمییابیم که کشتی از نی ساخته شده و طی مدت زمانی کوتاه که چه بسا از چند روز فراتر نمیرفته بنا شده است. اندازه ی کشتی حداقل نسبت به عصری که ساخته شد، بزرگ بوده و این منطقه دارای ارتفاعاتی بوده و گرداگرد آن نیز با بلندی احاطه شده است. شکسته شدن سد، علت وقوع سیل بود که طی آن، آب از جنوب به سمت شمال روان شد.
اگر بخواهیم همه ی مطالب گفته شده را با واقعیت های علمی باستانی یک جا گرد آوریم، درمییابیم که منطقه ی وقوع سیل، به خلیج فعلی محصور میگردد، پیش از آنکه به دلیل طی شدن آخرین عصر یخ بندان و ذوب شدن برف و بالا رفتن سطح دریا، با آب پوشیده شود.