توهم بی خدایی-متن

40- برخی اشکالات علمی بر داستان عامیانه ی دینی طوفان:

0⃣4⃣برخی اشکالات علمی بر داستان عامیانه ی دینی طوفان:🔰

💢اشکال اول:🔻
تمام حجم آب موجود بر سطح و درون زمین برای پوشاندن کل سطح زمین تا قله ی بلندترین کوه ها یعنی ارتفاع چند کیلومتری ناکافی است.
همه ی این مقدار آب حتی برای پوشاندن ارتفاعی بسیار کمتر از این نیز کفایت نمیکند.
💢اشکال دوم:🔻
حیوانات جزیره ها و خشکی های جدا افتاده، چگونه به سوی نوح رفتند و چگونه دوباره به همان جزیره های جدا افتاده بازگشتند بدون اینکه درمسیر بازگشت آثاری از خود برجای بگذارند❓
ساده ترین مثال، کیسه داران استرالیا و فوسا در ماداگاسکار میباشد.
📚فوسا یک حیوان بومی ماداگاسکار است.
این حیوانات فقط در همین مناطق
وجود دارند و در هیچ جای دیگر، نشانه ای از آنها ثبت نشده است.

💢اشکال سوم:🔻
طبق چهارچوب های زمانی مورد اشاره در داستان عامیانه ی سیل، هیچ آثاری از این که همه جای زمین را درنوردیده باشد، وجود ندارد.