توهم بی خدایی-متن

4- مسیحیت کلیسا و تکامل

توهم الحاد (فصل اول),
4⃣💠مسیحیت کلیسا و تکامل‼️

کلیسای کاتولیک⛪️ به مدت چندین دهه نظریه ی تکامل را رد کرده بود؛ ولی احتمالا ً نه هیچ بیانیه ی رسمی در این خصوص صادر نموده، و نه هیچ اظهار نظری در تأیید مفاد نظریه ی تکامل ابراز داشته است.
این در حالی است که نظریه ی تکامل با یکی از مهمترین دغدغه های دینی که ماجرای آفرینش است، ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد؛ چرا که نظریه ی تکامل با داستان آفرینش در تورات کاملا ً ناسازگارمیباشد.
🔹تقریباً همین موضع گیری را دیگرمذاهب کلیسایی نیز در پیش گرفتند؛ یعنی آنها نیز نظریه ی تکامل
را رد میکنند ولی به صراحت اعلام نمیکنند.شاید علت آن واضح باشد:
اکنون زمانه عوض شده،دادگاه ⚖️های تفتیش عقاید برچیده شده و امکان بریدن🗡 زبان داروین همان طور که با جوردانو برونو🕵‍♂ چنین کردند، یا به زندان انداختن⛓ و شکنجه نمودن آن گونه که با گالیله🕵‍♂ کردند، وجود ندارد؛ بنابراین سکوت اختیار کرده اند.
اخیراً هنگامی که دریافتند شواهد نظریه ی تکامل به ویژه پس از پیشرفت علم ژنتیک بسیار متعدد و فراوان شده است، کلیسای کاتولیک⛪️ سرانجام چاره ای جز پذیرش این نظریه ندید وکشیشان کلیسای کاتولیک نیز مدعی شدند که آنها هیچ گاه ضد نظریه ی تکامل یا داروین موضع گیری نکرده اند.
در حقیقت آنها زبان داروین را قطع نکرده و او را زنده نسوزانده اند؛ دلیل آن نیز بسیار ساده است:
اینکه دوران تسلط آنها بر اروپا پایان یافته بود.
✅امروزه آنها مجبور شده اند موافقت خود را با نظریه ی تکامل ابراز دارند؛ زیرا دلایلی که در این خصوص ارائه شده، جای هیچ بحث و جدلی باقی نگذاشته است، مگر برای برخی افراد نادان که از درک تکامل و چگونگی آن عاجزند؛ با اینکه موافقت آنها با نظریه ی تکامل مانند صدور حکم اعدام برای دین مسیحیت کلیسایی میباشد؛ چرا که نظریه ی تکامل به همان صورت که توسط داروین مطرح شد، دست نخورده باقی نمانده است و چه بسا از آنچه داروین مطرح کرده، فقط یک ایده ی کلی بر جای مانده باشد و امروزه با پیشرفت علم وپژوهش، تفصیل این نظریه، شیوه ی پردازش آن و دلایل و شیوه های اثباتش، لباسی کاملا ً نو بر تن کرده است.
✅ امروزه هواداران تکامل میگویند این نظریه رساله ی کاملی است که داستان آفرینش را به شیوه ای علمی
توضیح میدهد و در این خصوص، به وجود هیچ قدرت فوق العاده ای که برای به پایان رساندن و یا حتی شروع این کار دخالت داشته باشد،نیازنیست.

✅از این رو امروزه از نظریه ی تکامل به عنوان نظریه ای یادمیشود که دین و وجود خدا را نقض میکند.

✅بنابراین کسی نمیتواند بگوید هم نظریه ی تکامل و هم دین را قبول دارد، بدون اینکه تناقض ناشی از به بار آمدن پذیرش این دو گفته را برطرف سازد؛ تناقضی که وی را ملزم به پذیرش یکی از این دو گفته مینماید❗️

✅نظریه ی تکامل آن گونه که امروزه مطرح میشود و آن گونه که زیست شناسان تکاملی آن را درک میکنند و بیان میدارند، میگوید:
تکامل هیچ هدف بلندمدتی ندارد و به همین دلیل با دین قابل جمع شدن نیست. بنابراین کسی نمیتواند بگوید: بله، من هر آنچه را نظریه ی تکامل بیان میدارد و نیز نتایج آن از جمله اینکه تکامل در بلندمدت هدفمند نیست را صد در صد میپذیرم و در عین حال دین را هم قبول دارم❗️ این سخن دارای تضاد و تعارض بسیار آشکاری است و هیچ دانشمند عاقلی به چنین چیزی معتقد نیست، مگر اینکه با رفع تناقض مزبور، سخنش درست، مقبول و منطقی گردد.
به همین دلیل من گفته ام:
❇️ اینکه کلیسا مجبور به پذیرش نظریه ی تکامل شد، در حالی که از برطرف نمودن این تضادوتناقض ناتوان بود و نتوانست ثابت کند که تکامل در بلندمدت هدفمند است، برابر با صدور حکم اعدام برای مسیحیت کلیسا به شمار میرود.
______________________

#مسیحیت_کلیسا_و_تکامل_کتاب_توهم_الحاد
__________________
7⃣
__________________
📘کتاب توهم الحاد
#فصل۱_صفحه۳۵تا۳۸