تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 39- سوال 24

#جلسه_39

🔰 #سؤال_24🔰

🍀 #سبع_المثانی چیست؟

چرا سوره فاتحه را #مثانی نامیدند؟

چرا ائمه مثانی اند؟

هفت نفر از مثانی چه کسانی اند؟🍀