توهم بی خدایی-متن

39- کنکاشی در طوفان نوح

9⃣3⃣ کنکاشی در طوفان نوح🔰

طوفان نوح موضوعی است که در ادیان ذکر شده ولی از آنجا که برخی فقها یا برخی کتب آسمانیِ تحریف شده، آن را به صورت غیرواقعی ودستکاری شده ارائه کرده اند، دین الهی به واسطه ی آن درمعرض طعنه و عیب جویی قرار گرفته و طوفان نوح صرفاً افسانه سرایی قلمداد شده است؛ زیرا وقوع طوفانی به این وسعت و در تاریخی که تصویر غیرواقعی دینی ارائه میکند، با استانداردهای علمی امکانپذیر نیست و هیچ اثر و نشانه ای که بر وقوع آن دلالت کند، وجودندارد، بلکه عکس این قضیه
کاملا صحیح می باشد؛ امکان نداردچنین طوفانی رخ داده باشد، ولی پس از فرو رفتنِ آب، ده ها اثر از آن باقی نمانده باشد و علم امروزی هیچ نشانه ای از این آثار نیافته باشد❗️
پیش از آنکه سراغ داستان طوفان و تحلیل آن برویم، برخی اشکالات علمی را که بر این داستان دینی گرفته میشود، ارائه میکنیم، زیرا ملحدان این اشکالات را دست مایه ای برای رد دین الهی قرار داده و بر این اساس، دین راصرفاً بازخوانی اغراق آمیز افسانه های کهن، نظیر طوفان سومریان به شمار می آورند.
با ارائه ی داستان طوفان که در قرآن آمده و درک صحیح آن، پاسخ این اشکالات را خواهیم یافت و نیزدرمی یابیم که این طوفان نه با واقعیت های نا سازگار هست و نه با واقعیت های باستانی و زمین شناسی.