توهم بی خدایی-متن

34- گیلگمش شخصیتی دینی

4⃣3⃣گیلگمش شخصیتی دینی🔰

✅حماسه ی گیلگمش آکنده از نمادها و رازها است.
در این حماسه رؤیاهایی رمزآلود به همراه توضیح برخی از رمزهایش نهفته است.
در آن، سخنان و رویدادهایی سمبلیک بیان شده است.
مثلاً در میانه ی نبردی که بین گیلگمش و اِنکیدو برپا شد، میبینیم که همه چیز آرام میشود، اِنکیدو می ایستد و در کمال احترام به گیلگمش میگوید:
📚📚📚📚📚📚📚
تو همان یگانه مردی،
تویی که مادرت تو را آبستن شد،
مادرت نانسون تو را به دنیا آورد، …
انلیل تو را برتر از مردم قرار داد،
و پادشاهی بر مردمان را برایت مقدر ساخت.
📚طه باقر، حماسه ی گیلگمش.


✅سؤالی در اینجا پیش می آید: اگر اِنکیدو این را از همان ابتدا میدانست، چرا با وی به نبرد برخاست⁉️
🟣بنابراین معقول نیست که مقصود ازاین نبرد، جنگ جسمانی بین گیلگمش و اِنکیدو بوده باشد.
آری میتوانیم بگوییم این یک جنگ عقیدتی بود که اِنکیدو را در پایان واداشت اعتراف کند که گیلگمش همان پسر نانسونا و پسر انلیل است که وصیت نموده گیلگمش پادشاه گردد.
✅گفتار اِنکیدو – پس از جنگ – با این جماعت به روشنی بیان میدارد که اِنکیدو ، هم نانسونا و هم انلیل را مقدس میشمارد، ولی اقرار نمیکند گیلگمش از نوادگان آنها است و اینَک معترف است که:
تو همان یگانه مردی، تویی که مادرت تو را آبستن شد، مادرت نانسون تو را به دنیا آورد، …
انلیل تو را برتر از مردم قرار داد، وپادشاهی بر مردمان را برایت مقدر ساخت بر این اساس ما باید این متون را #سمبلیک دانسته و آنها را متونی صریح و مصداق مفهوم ظاهری
کلمات به شمار نیاوریم.
در حقیقت، این طبیعت عموم متون دینی است؛ چرا که این متن ها از عوالم دیگری می آیند و حاوی حکمت هستند و هدف از آنها گاهی اوقات رساندن پیامی به اهلش است که کسی جز صاحبش آن را نمیداند؛ و چه بسا در بسیاری اوقات مراد از این

رمز و رازها که غیر اهلش آن رانمیشناسند، محافظت نمودن آن پیام از دست کسانی باشد که بر مبنای این رازها به فریب کاری روی می آورند.
✔️بی تردید رؤیاها، متونی دینی هستند.
چه کسی از ما در اینکه معمولاً رؤیاهاپر رمز و رازند شک دارد⁉️

ولین سفر گیلگمش برای قتل شیطان هومبابا و ریشه کن کردن ظلم و ستم و شر از زمین:
گیلگمش، انکیدو را خطاب قرار داد و به او گفت:
هومبابای دهشتناک در جنگل سکنی گزیده است، پس آن را بکُشیم و شر رااز روی زمین ریشه کن سازیم.
قبل از آنکه گیلگمش شیطان را بکشد، رؤیاهای بسیاری میدید که پیروزی وی در مأموریت اولش را به او بشارت میداد:
📚📚📚📚📚📚📚
… و در خواب دومم دیدم که کوه نیز سقوط کرد، به من برخورد و پایم راگرفت.
سپس نوری متجلی شد و نور ودرخشندگیش همه ی زمین رادربرگرفت، و مرا از زیر کوه به در آورد وبه من آب نوشاند و دلم را شادمان ساخت.
📚طه باقر، حماسه ی گیلگمش.


از دید سومریان هر چیزی که قابل توجه باشد، «اله»محسوب میگردد.
✅ از دید آنها دنیا اله است،
🔹منیّت اله است.
🔹جماعت اله است.
🔹 و افراد صالح و مقدس نیز اله هستند.

✅ بنابراین ما میتوانیم کلمه ی «اله»را به پیامبران و صالحان یا دنیا یا منیّت تبدیل کنیم و با تأمل در متن،حکمت سرشار نهفته در آن رادریابیم:
📚📚📚📚📚📚📚📚
و گیلگمش دهان گشود و به انکیدو گفت:
دوست من!
چه کسی میتواند به درجات آسمان اوج گیرد❓
و تنها الهه ها (صالحان)کسانی هستند که با شَمَش تا ابد زندگی میکنند،
اما نسل بشر روزگارش شمرده شده است،
و هر آنچه انجام دادند بر باد هوا است.

📖در قرآن نیز آمده است:🔰
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [23]
و به اعمالى كه كرده‌اند پردازيم و همه را چون ذرّات خاك بر باد دهيم. (23)
📖قرآن کریم، سوره ی فرقان، آیه ی۲۳.

✅گیلگمش که دو سومش خداگونه است، در نهایت خواست از یک سوم تاریکیش خلاص شود، پس به سوی کسی که از تاریکی رها شده بود و با خدایان جاوید شده بود رفت و اوجدش #اوت_ناپیشتیم ( #نوح )بود.

✅بنابراین بر خلاف تصور برخی خوانندگان حماسه، سفر گیلگمش به سوی نوح، سفری برای کسب جاودانگی جسمانی نبود، بلکه سِیری با هدف کسب جاودانگی روحانی بوده است.
با توجه به مجموع مطالب پیش گفته شده، آیا اگر بگوییم حماسه ی گیلگمش کاملا ً دینی و گیلگمش نیز شخصیتی دینی است، روا است کسی بر ما خرده بگیرد⁉️

ولین سفر گیلگمش برای قتل شیطان هومبابا و ریشه کن کردن ظلم و ستم و شر از زمین:
گیلگمش، انکیدو را خطاب قرار داد و به او گفت:
هومبابای دهشتناک در جنگل سکنی گزیده است، پس آن را بکُشیم و شر رااز روی زمین ریشه کن سازیم.
قبل از آنکه گیلگمش شیطان را بکشد، رؤیاهای بسیاری میدید که پیروزی وی در مأموریت اولش را به او بشارت میداد:
📚📚📚📚📚📚📚
… و در خواب دومم دیدم که کوه نیز سقوط کرد، به من برخورد و پایم راگرفت.
سپس نوری متجلی شد و نور ودرخشندگیش همه ی زمین رادربرگرفت، و مرا از زیر کوه به در آورد وبه من آب نوشاند و دلم را شادمان ساخت.
📚طه باقر، حماسه ی گیلگمش.


از دید سومریان هر چیزی که قابل توجه باشد، «اله»محسوب میگردد.
✅ از دید آنها دنیا اله است،
🔹منیّت اله است.
🔹جماعت اله است.
🔹 و افراد صالح و مقدس نیز اله هستند.

✅ بنابراین ما میتوانیم کلمه ی «اله»را به پیامبران و صالحان یا دنیا یا منیّت تبدیل کنیم و با تأمل در متن،حکمت سرشار نهفته در آن رادریابیم:
📚📚📚📚📚📚📚📚
و گیلگمش دهان گشود و به انکیدو گفت:
دوست من!
چه کسی میتواند به درجات آسمان اوج گیرد❓
و تنها الهه ها (صالحان)کسانی هستند که با شَمَش تا ابد زندگی میکنند،
اما نسل بشر روزگارش شمرده شده است،
و هر آنچه انجام دادند بر باد هوا است.

📖در قرآن نیز آمده است:🔰
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [23]
و به اعمالى كه كرده‌اند پردازيم و همه را چون ذرّات خاك بر باد دهيم. (23)
📖قرآن کریم، سوره ی فرقان، آیه ی۲۳.

✅گیلگمش که دو سومش خداگونه است، در نهایت خواست از یک سوم تاریکیش خلاص شود، پس به سوی کسی که از تاریکی رها شده بود و با خدایان جاوید شده بود رفت و اوجدش #اوت_ناپیشتیم ( #نوح )بود.

✅بنابراین بر خلاف تصور برخی خوانندگان حماسه، سفر گیلگمش به سوی نوح، سفری برای کسب جاودانگی جسمانی نبود، بلکه سِیری با هدف کسب جاودانگی روحانی بوده است.
با توجه به مجموع مطالب پیش گفته شده، آیا اگر بگوییم حماسه ی گیلگمش کاملا ً دینی و گیلگمش نیز شخصیتی دینی است، روا است کسی بر ما خرده بگیرد⁉️