تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 32- سوال 19

 #جلسه_سی_و_دوم

🔰سؤال نوزدهم🔰

🍀معنای محکم و متشابه چیست و فرقشان در چیست؟🍀