تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 29- سوال 17

 #جلسه_بیست_و_نهم

🔰سؤال هفدهم🔰

🍀چرا خدا پیامبران و ائمه را فقط به عنوان حجت معصوم انتخاب کرده؟🍀

پاسخ سید احمد الحسن (ع)