تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 28- سوال 17

#جلسه_بیست_و_هشتم

🔰سؤال هفدهم🔰

🍀چرا خدا پیامبران و ائمه را فقط به عنوان حجت معصوم انتخاب کرده؟🍀

مقدمه در باره جبر و اختیار و عالم ذر