تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 27- سوال 15

#جلسه_بیست_و_هفتم

🔰سؤال پانزدهم🔰

🍀میوه هایی که میخوریم از خاکی است که بقایای اجساد انسانهاست. ما اجساد را میخوریم؟🍀 شبهه آکل و مأکول 2