توهم بی خدایی-متن

27- توقف گاه های برگزیده از چشم اندازهای سومر و اکد (ص346)

7⃣2⃣توقف گاه های برگزیده از چشم اندازهای سومر و اکد🔰
آنچه گذشت برای اشاره به تحول، جهش و انتقال بزرگی که ده ها هزار سال پیش برای هوموساپینس حاصل شد و طبق اسنادی که به ما رسیده از بلاد سومر و اکد سر در آورد، کفایت میکند.
با این حال بد نیست نگاهی گذرا داشته باشیم به منزلگاه های شناخته شده که بر مطالب گفته شده تأکید میکنند و چشم انداز بهتری را برحقایق متونی که از سومر و اکد به ما رسیده است ارائه مینمایند.