توهم بی خدایی-متن

26- مدن و فرهنگ سومریان یا اکدیان (338 تا 345)

💠6⃣2⃣تمدن و فرهنگ سومریان یا اکدیان :🔰
مهم ترین شاخصه های متمایز تمدن و فرهنگ سومری (اکدی)با سلوک حیوانی و رفتار انسانواره هایی همچون هومواِرکتوس یاهوموساپینس کهن (ماقبل تمدن)که ما آن را برای بحث وبررسی انتخاب کرده ایم، به این شرح میباشد:🔰

💠معیارهای اخلاقی مانند عدالت:

قوانینی برای ضابطه مند ساختن شیوه ی تعامل بین افراد با هدف تحقق عدالت اجتماعی وضع شده
بود.
ما در ادبیات سومری با ارزش های بسیار والای اخلاقی همچون ایثار وترجیح دادن دیگران بر خودمواجه میشویم.


📚📚📚
طبق آنچه از مکتوبات و آثار برمی آید، سومری ها شیفته ی نیکویی، راستی، نظم، قانون، دادگری، درستی و رحم و شفقت، و از تبهکاری، دروغ، هرج و مرج و بی انضباطی، بی عدالتی وستمکاری، گناه و گمراهی و سنگ دلی بیزار بودند.
پادشاهان و فرمانروایان ایشان همواره به خودمی بالیدند که نظم و قانون را در کشور خود بر پا کرده اند، ناتوان را در برابر توانگر و تهی دست را در مقابل ثروتمند حمایت کرده اند، و ریشه ی ظلم و شرارت و تجاوز را برکنده اند. پیش از این درفصل ششم سند کم نظیری تجزیه و تحلیل شد:
«اوروکاگینا»فرمانروای لگاش دربیست وچهار قرن پیش از میلاد افتخارمیکردکه آزادی و عدالت را به مردم ستم دیده بازگردانده است،کارمندان متمرد را که در همه ی امور راه داشتند، برکنار ساخته و از بیوه زنان و یتیمان نگهداری کرده و بنیاد بهره کشی و ستمگری را برانداخته است.
هنوز چهار قرن از این اصلاحات نگذشته بود که «اور _نمو»بنیانگذارسومین سلسله ی خاندان اور مجموعه ی قوانین خود را انتشار داد.
در دیباچه ی این قوانین، مجموعه ی کارهای اور – نمو در حوزه ی اصلاحات اخلاقی بیان شد؛ ازجمله مانع برخی از بیدادگری دولتیان (بوروکراتها یادیوان سالاران)شد، اوزان و اندازه ها را سر وصورت داد تا معاملات بازار با امانت و درستی انجام یابد، یتیمان وبیوه زنان و تهی دستان رااز ظلم وبهره کشی مصون داشت، در حدود دو قرن بعد «لیپیت – ایشتار»پادشاه شهر «ایسین»قانون دیگری اعلام کرد. ایشتار به خود میبالید که از جانب «آن»و «انلیل»دو خدای بزرگ سومر به فرمانروایی رسیده است، تا دادبگسترد و بیدادگری را براندازد ودشمنی و نافرمانی را به زور سلاح درهم کوبد وزندگی بهتری برای سومری ها و اکدی ها برپا دارد.
سرودهای مذهبی چند تن دیگر از فرمانروایان سومر نیز آکنده است ازچنین ادعاهایی در فضیلت و اخلاق. ازگفته های حکمای سومری چنین برمی آید که خدایان هم از پلیدی هاپرهیز میکردند و به اخلاق وفضیلت گرایش داشتند، چنان که اکثر خدایان بزرگ سومر، در سرودهای مذهبی، خو را هواخواه عدل و نیکوکاری و راستی و درستی معرفی کرده اند.
📚کریمر، از الواح سومر


🔍این متن، ترجمه ی یکی از اسناد سومریها است که خدای «نانش»راتوصیف میکند:


📚📚📚
او کسی است که یتیمان و بیوه زنان را میشناسد،
کسی است که از ظلم انسان به انسان آگاه است،
او مادر یتیمان است،
الهه ی نانش به معنی بیوه زن،
کسی است که سرود دادگری سر
میدهد … برای فقیرترین فقرا …،
شهبانویی که بی پناهان را پناه میدهد،
و کسی است که برای ناتوانان پناهگاه است.
📚دکتر ساموئل نوآه کریمر
Samuel Noah Kramer
(۱۸۹۷ تـا ۱۹۰۷)
دانشـمند سرشـناس بـین المللـی در حـوزه ی سومری و زبان سومری است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ✔️ آیا خدایان سومری هواخواه عدل و نیکوکاری و راستی و درستی بوده اند⁉️

💠رفتارهای اجتماعی سازمان یافته🔰
مثال هایی از این رفتارهای اجتماعی عبارتند از:
✔️ برپایی دولت و حکومت،
✔️ سازمان دهی کشاورزی،
✔️تنظیم تقویم کشاورزی،
✔️سازمان دهی طب، تعیین دارونامه


📚📚📚
🟣فارماکوپه یا دارونامه کتابی است که فهرست کاملی از داروهای موجود مشـتمل بـر اطلاعات دارویـی، مـوارد مصـرف، عوارض جانبی، نحوه ی نگهداری داروها و مواد اولیه در آن قید شده است.
📚📚📚


✔️مشاغل اداری از قبیل تعیین شهردار، افسر،سفیر، مدیر دیوان و غیره.
✔️سازماندهی مدارس و وسایل آموزش:


📚📚📚
🎓دکتر کریمر میگوید:
پیدایش مدارس سومری نتیجه ی مستقیم اختراع و توسعه ی خط میخی بود. اختراع این خط بزرگترین دست آورد سومری ها به مدنیّت محسوب میشود.
نخستین اسناد کتبی سومر در یکی
از شهرهای بین النهرین به نام اوروک پیدا شده است.
اسناد مذکور مشتمل بر بیش از یک هزارلوحه ی گِلی کوچک میباشد وبیشتر مطالب آنها درباره ی اموراداری و مسائل اقتصادی میباشد. تمام این الواح را با خط تصویری نگاشته اند.
بر روی چند لوحه مجموعه ای از لغات دیده میشود که به منظور تمرین ومشق نوشته شده است، و از همین جا میتوان دریافت که در روزگار بسیار قدیم یعنی سه هزار سال پیش از میلادبعضی از کاتبان، تعلیم و تعلم خط را وجهه ی نظر خود قرار میدادند. پیشرفت این کار در قرون بعد به کندی گرایید، اما در اواسط هزاره ی سوم پیش از میلاد در سراسر سومر مدارسی برپا شد که به طور منظم به آموزش خط میپرداختند.
در کاوش هایی که در سال های ۱۹۰۲ و ۱۹۰۳در شهر باستانی شروپاک، زادگاه «نوح»سومری، به عمل آمد، تعداد زیادی کتاب درسی که تاریخ آنها تقریباً به ۲۵۰۰ق.م میرسد کشف شد.
در نیمه ی دوم هزاره ی سوم پیش از میلاد کار تعلیم خط در مدارس سومری به اوج شکوفایی خود رسید. تاکنون در کاوش های صورت گرفته ده ها هزار لوحه ی گلی از این دوره به دست آمده و بی تردید، صدها هزار لوحه ی دیگر در دل خاک در انتظار کاوش های بعدی است.
قسمت عمده ی این الواح اختصاص به امور اداری دارد و از همه ی جهات از زندگی اقتصادی سومر سخن میگوید.
چنان که از همین الواح برمی آید، تعداد کاتبانی که در آن زمان به فن کتابت اشتغال داشته اند، به هزاران تَن میرسید.
در میان این عده کاتبان مبتدی و
ورزیده، منشیان درباری و معابد ونویسندگانی که در انواع خاصی ازامور اداری کشور تخصص داشتند، یافت میشد.
بعضی از کاتبان در دستگاه حکومت تا مرحله ی کارگزاری سطح بالای اداری هم پیش رفته اند.
با توجه به شواهد، میتوان چنین برداشت کرد که در همه ی شهرهای
سومر مدارس بسیاری برای تربیت کاتبان به وجود آمده بود که ارج و اهمیت بسیار داشتند …
در
هزاره ی سوم پیش از میلاد کتاب های درسی مزبور کامل شد و رفته رفته نمونه و سرمشق همه ی مدارس سومری گردید.
در این کتاب ها فهرست های بلندی از اسامی درختان و انواع مختلف جانوران، از جمله حشرات و پرندگان، و همچنین نام شهرها، کشورها، روستاها، سنگها و معادن دیده میشود.
این نوشته بیانگر معلومات فراوان و عمیق سومریان در گیاه شناسی، جانورشناسی، جغرافیا و معدن شناسی است، و این واقعیتی است که در روزگار ما تاریخ شناسان علوم، تازه به اهمیت آن پی برده اند❗️
📚کریمر، از الواح سومر

ادبیات🔰
آنچه از الواح گلین سومری به دست آمده است، ادبیات را در قالب والاترین سطح ارزش های اخلاقی و به بهترین صورت ادبی بیان میدارد.
گاهی اوقات رمزآلود است و سمبلیک، با رمزهایی که نویسنده را از نوشتن ده ها جمله بی نیاز میسازد.
محتویات این ادبیات مشتمل برحکمت عالیه و موقعیت های
غم انگیز و دردناک است که بر وجدان انسانی اثر میگذارد و خواننده را به هم دردی با این شخصیت های آرمانی و حکیم وامیدارد؛ شخصیت هایی که از اخلاقی متعالی برخوردارندو برای دست یافتن به اهداف گرانمایه ی خود در معرض شکنجه و قتل قرار گرفتند،مانندگیلگمش و دموزی.
همچنین است تصویر نوحه و گریه ی کسانی که این شخصیت ها را یاری نرساندند؛ زیرا این شخصیت ها مسائلی را بر محور عدالت مطرح میکردند و خود، مورد ستم قرار گرفته بودند.
اگرچه سومری ها از این شخصیت های بارز به الهه تعبیر میکنند ولی هنگامی که سرگذشت این شخصیت ها را در الواح گِلین سومری بخوانیم درمییابیم که آنها نیز بشر بوده اند؛ یعنی میخوردند، می آشامیدند،میخوابیدند، ازدواج میکردند وفرزنددار میشدند.
واضح است که این شیوه، تحریف دین الهی است و این الهه ها در واقع فقط عبارت از یک گروه غیبی که نشان دهنده ی پیامبران و صالحان وفرشتگان، و نیز افراد نخبه و حتی دنیا میباشند.
از زمانی که خدا آدم را خلق کرد، غلو و تحریف در دین وجود داشته و تاکنون نیز ادامه دارد.
گاهی اوقات مراد از اله، خداوندگار مطلق نیست؛ بلکه منظور هرچیزی است که مورد اطاعت و بندگی قرار میگیرد.
من در #کتاب_توحید، معنای #الوهیت و #ربوبیت را شرح دادم و گفتم که اینها الفاظی است که میتوان اصالتاً بر مخلوق اطلاق نمود.


📚📚📚
این افسانه تصویری روشن از ویژگی بشری یا ویژگی تشبیه که خدایگان سومری به آن تصویر شده اند برای ما پدیدار میسازد.
حتی قدرتمندترین الهه ها و داناترین و حکیم ترین آنها، ظاهر و افکار و اعمالی انسان گونه داشته است.
به عبارت دیگر الهه ها نیز مانند انسانها،خواسته هایی داشتند، تدبیر میکردند، وارد عمل میشدند،میخوردند، مینوشیدند، ازدواج میکردند، خانواده تشکیل میدادند و از خانواده های بسیاری مراقبت می نمودند.
اینها دارای احساسات و عواطف انسانی بودند و نیز برخوردار از صفات ضعف بشری؛ و اگر چه این الهه ها
صداقت و عدالت را بر دروغ و ستم ترجیح میدادند، ولی انگیزه هایی که به اعمال آنها سمت و سو میبخشیده، بعضاً برای بشر روشن نبوده و چه بسیار مواردی که انسان از فهم آنها ناتوان وسرگشته مانده است.
📚کریمر، از الواح سومر.


با مطالعه ی الواح گلین سومری درمییابیم که سومریان در ادبیات خودبه دنبال نجات دهنده ی انسان
از حیوانیّت او هستند و برخی از این شخصیت های لاهوتی را به صورت رهایی بخش، نجات دهنده ی منتظَر (مورد انتظار)و سمبل عدالت انسانی که سومریان ظهور او راانتظارمیکشیده اند، به تصویر درمی آورند.
چگونه میتوان ادعا کرد این حماسه های فکری و ادبی به صورت ناگهانی و بدون وقوع یک جهش بزرگ تمدنی روی داده باشد⁉️
چگونه میتوان تصور کرد بدون ورود چیز جدیدی به معادله تمام شرایط به یکباره در بین النهرین دگرگون شده و انسان خردمند (هوموساپینس)به این سطح ازاندیشه های متعالی و آرمانی رسیده باشد⁉️


📚📚📚
دست آوردهای ادبی در تمدن بین النهرین اهمیت بسیار عمیقی در تاریخ ادبیات بشر دارد؛ زیرا اولین تلاشهای انسان برای بیان درک زندگی و ارزش ها و مفاهیم آن در چهارچوب تخیل و هنر محسوب میگردد.
علی رغم اینکه این اقدامات، اولین عملکرد در تاریخ تکامل بشری به
شمار میرود، شگفت انگیزترین وباشکوه ترین چیزی که کاوشگرادبیات بین النهرین با آن روبه رو میشود، این است که با وجود کهن بودن این تمدن و پیشتر بودن آن نسبت به تمام ادبیات جهانی، دارای ویژگی های بنیادینی است که آن را برتر و بالاتر از آثار ادبی مشهور در جهان قرار میدهد، چه این برتری در حوزه ی تکنیک ها و روش ها باشد، چه مربوط به مقوله ی موضوع و محتوا یا در حوزه ی تصاویر هنری.
📚طه باقر، حماسه ی گیلگمش.


سومریان نه تنها خود را وارثان تمدن، ادبیات، اخلاق و ارزش های والای پیش از خود میدانند، بلکه در حسرت و آرزوی آن روزگار کهن به سر میبرده اند، و این موضوع به وضوح در حماسه ی انمرکار و سرزمین ارته نمود یافته است.

دست آوردهای علمی و صنعتی🔰
مهمترین وجه تمایزسومریان،برخورداری از سیستم آموزشی یعنی داشتن مدارس،آموزگاران، کتاب های درسی و شیوه ی ضابطه مند تدریس بوده است. سومریان دارای مجموعه ی حرفه ها و مشاغلی بوده اند که بزرگی جهش فرهنگ و تمدن آنها را به تصویرمیکشد.
📌برخی مشاغل سومریان به این شرح است:
آموزگاری، طبابت،نویسندگی،معماری، کوره پزی، قصابی، آشپزی، سفال گری، سنگ تراشی وسنگ بُری، نجاری، ترازوسازی، قایق سازی، خیاطی، ساخت و نیز کار با ابزارپیچیده ی مهندسی از قبیل خط کش های مرتبط با رصد ستارگان،استخراج معادن مانند برنز،صنعت چرم، صنعت ساخت قلم وچکش و پتک و میخ و سنجاق وحلقه و کلنگ و تبر و سرنیزه وشمشیر و سپر و چسب و کیف و
ارابه های جنگی و کفش، صنعت ساخت چرخ، صنعت ساخت ابزارآبیاری و ساخت کانال های آبرسانی،صنعت ساخت قیر وسنگ فرش کردن خیابان ها.
خیابان مخصوص تجمعات در شهر باستانی بابل، که هزاران سال پیش باقیرسومری سنگ فرش شده است و تاریخ آن به قبل از میلاد بازمی گردد، تا امروز نیز بر جای مانده است.
سومریان وضع کننده ی مسائلی درجبر و هندسه و برخی سامانه های عددی نیز میباشند.
آنها جدول ضرب و موضوعات مربوط به تقسیم در ریاضیات را اختراع کردند و از آنجا که سومریان سیستم شصتگانی را بنیان نهادند، بشر امروزهمگی وام دار آنها هستند.
قوم سومر اطلاعات دقیقی درباره ی منظومه ی شمسی از خود به یادگارگذاشته اند که در آن نحوه ی گردش زمین و دیگر سیارات به دور خورشید شرح داده شده است.
حتی فراتر از این، سومریان سیاره های منظومه ی شمسی را که برخی از
این سیاره ها مدت ها بعد و بااستفاده از تلسکوپ کشف شد، شرح و بسط داده اند و …
اینها و بسیاری دیگر از دست آوردهای علمی و صنعتی سومری ها که من اینجا ذکر نکرده ام، همگی به خوبی از وقوع جهشی در فرهنگ و تمدن آنها که توانسته است این دست آوردهای را به بار آوردحکایت دارد.
این در حالی است که نه درآثارباستانی و نه حتی در نوشته های سومری ها هیچ فرآیندمعقول مرحله ای و گام به گام وجود ندارد که نشان دهنده ی تضاد با این واقعیت باشد که آنچه بر فرهنگ سومری یا کهن ترین فرهنگ انسانی رفته، یک جهش فرهنگی است؛ حتی سومری ها عکس این مطلب را نوشته اند و شرح داده اندکه نیاکانشان برتر از آنها بوده اند. بنابراین آیا هیچ فرد عاقلی یافت میشودکه مدعی شود آنچه رخ داده، دست آوردهای یک جهش فرهنگی و تمدنی که در اَدوار پیشین در این بخش از دنیا روی داده، نبوده است❓
اگر پیشرفت جهش وار فرهنگ وتمدن سومریان و تکامل یافتن آنها از
فرهنگ عقب مانده، صرفاً فرضیاتی بدون دلیل و مدرک تلقی میشود،شایسته است کسی که مدعی
پژوهش علمی است اطلاعاتی را که ازخود سومریان به دست آمده بپذیرد،مبنی بر اینکه سومریان تمدن و فرهنگشان را از فرهنگ و تمدنی پیشرفته و والا که قبل از آنها بوده است به ارث برده اند.
تمدن و فرهنگ نیاکان سومریان از خود سومری ها عقب تر نبوده است.
آری، ممکن است فرهنگ این نیاکان بر خلاف سومریان – به دلیل کمی تعداد آنها، به ویژه در دوران طفولیّت تمدن بشری و نیز به دلیل عوامل فراوان دیگری از قبیل طوفان، شرایط طبیعی و نیز فراهم نبودن امکانات مادی، با خط خودشان به ما نرسیده باشد؛ اما سومریان از این امکانات برخوردار بودند و توانستند با همان امکانات، تمدن وفرهنگشان را به خط خویش منتقل سازند.
این در حالی است که سومریان در بسیاری از موارد فقط به نقل فرهنگ و تمدن پیشینیان خود بسنده کرده اند.
مثلا ً آنها در حماسه ی گیلگمش به داستان طوفان وحضرت نوح ع پرداخته اند.
همچنین بعضاً فرهنگ نیاکان خود را ستوده اند که ما شاهد این موضوع درحماسه ی انمرکار و سرزمین ارته هستیم.

دست آوردهای علمی و صنعتی🔰
مهمترین وجه تمایزسومریان،برخورداری از سیستم آموزشی یعنی داشتن مدارس،آموزگاران، کتاب های درسی و شیوه ی ضابطه مند تدریس بوده است. سومریان دارای مجموعه ی حرفه ها و مشاغلی بوده اند که بزرگی جهش فرهنگ و تمدن آنها را به تصویرمیکشد.
📌برخی مشاغل سومریان به این شرح است:
آموزگاری، طبابت،نویسندگی،معماری، کوره پزی، قصابی، آشپزی، سفال گری، سنگ تراشی وسنگ بُری، نجاری، ترازوسازی، قایق سازی، خیاطی، ساخت و نیز کار با ابزارپیچیده ی مهندسی از قبیل خط کش های مرتبط با رصد ستارگان،استخراج معادن مانند برنز،صنعت چرم، صنعت ساخت قلم وچکش و پتک و میخ و سنجاق وحلقه و کلنگ و تبر و سرنیزه وشمشیر و سپر و چسب و کیف و
ارابه های جنگی و کفش، صنعت ساخت چرخ، صنعت ساخت ابزارآبیاری و ساخت کانال های آبرسانی،صنعت ساخت قیر وسنگ فرش کردن خیابان ها.
خیابان مخصوص تجمعات در شهر باستانی بابل، که هزاران سال پیش باقیرسومری سنگ فرش شده است و تاریخ آن به قبل از میلاد بازمی گردد، تا امروز نیز بر جای مانده است.
سومریان وضع کننده ی مسائلی درجبر و هندسه و برخی سامانه های عددی نیز میباشند.
آنها جدول ضرب و موضوعات مربوط به تقسیم در ریاضیات را اختراع کردند و از آنجا که سومریان سیستم شصتگانی را بنیان نهادند، بشر امروزهمگی وام دار آنها هستند.
قوم سومر اطلاعات دقیقی درباره ی منظومه ی شمسی از خود به یادگارگذاشته اند که در آن نحوه ی گردش زمین و دیگر سیارات به دور خورشید شرح داده شده است.
حتی فراتر از این، سومریان سیاره های منظومه ی شمسی را که برخی از
این سیاره ها مدت ها بعد و بااستفاده از تلسکوپ کشف شد، شرح و بسط داده اند و …
اینها و بسیاری دیگر از دست آوردهای علمی و صنعتی سومری ها که من اینجا ذکر نکرده ام، همگی به خوبی از وقوع جهشی در فرهنگ و تمدن آنها که توانسته است این دست آوردهای را به بار آوردحکایت دارد.
این در حالی است که نه درآثارباستانی و نه حتی در نوشته های سومری ها هیچ فرآیندمعقول مرحله ای و گام به گام وجود ندارد که نشان دهنده ی تضاد با این واقعیت باشد که آنچه بر فرهنگ سومری یا کهن ترین فرهنگ انسانی رفته، یک جهش فرهنگی است؛ حتی سومری ها عکس این مطلب را نوشته اند و شرح داده اندکه نیاکانشان برتر از آنها بوده اند. بنابراین آیا هیچ فرد عاقلی یافت میشودکه مدعی شود آنچه رخ داده، دست آوردهای یک جهش فرهنگی و تمدنی که در اَدوار پیشین در این بخش از دنیا روی داده، نبوده است❓
اگر پیشرفت جهش وار فرهنگ وتمدن سومریان و تکامل یافتن آنها از
فرهنگ عقب مانده، صرفاً فرضیاتی بدون دلیل و مدرک تلقی میشود،شایسته است کسی که مدعی
پژوهش علمی است اطلاعاتی را که ازخود سومریان به دست آمده بپذیرد،مبنی بر اینکه سومریان تمدن و فرهنگشان را از فرهنگ و تمدنی پیشرفته و والا که قبل از آنها بوده است به ارث برده اند.
تمدن و فرهنگ نیاکان سومریان از خود سومری ها عقب تر نبوده است.
آری، ممکن است فرهنگ این نیاکان بر خلاف سومریان – به دلیل کمی تعداد آنها، به ویژه در دوران طفولیّت تمدن بشری و نیز به دلیل عوامل فراوان دیگری از قبیل طوفان، شرایط طبیعی و نیز فراهم نبودن امکانات مادی، با خط خودشان به ما نرسیده باشد؛ اما سومریان از این امکانات برخوردار بودند و توانستند با همان امکانات، تمدن وفرهنگشان را به خط خویش منتقل سازند.
این در حالی است که سومریان در بسیاری از موارد فقط به نقل فرهنگ و تمدن پیشینیان خود بسنده کرده اند.
مثلا ً آنها در حماسه ی گیلگمش به داستان طوفان وحضرت نوح ع پرداخته اند.
همچنین بعضاً فرهنگ نیاکان خود را ستوده اند که ما شاهد این موضوع درحماسه ی انمرکار و سرزمین ارته هستیم.

دین داری و اهتمام به عالم ماوراء الطبیعه (عالم غیب)🔰

داستان دین و دینداری سومریان، اکدیان و بابلی ها در بین النهرین، ماجرایی است که سر دراز دارد وچه بسا بتوان آن را بزرگترین قصه ی دینی که تاریخ کهن نقل نموده است و نیز باستانی ترین مورد درتاریخ بشر نام نهاد.
این داستان نه تنها آکنده از تعداد زیادی خدایان یا الهه ها است، بلکه در دین سومری به صورت سمبلیک برفردی عادل که نجات دهنده ی انسان از حیوانیّت او میباشد اشاره شده است؛صورت سمبلیکی که تقریباً هیچ دینی از آن بی بهره نیست.
کسانی که میپندارند دین سومری به دلیل داشتن خدایان فراوان، نوع عقب مانده ای از ادیان اولیه است، باید در فرضیه ی خود تجدیدنظرکنند و بادقت بیشتری دست به پژوهش بزنند، زیرا دین سومریان از ادیانی که پس از آن آمدند، عقب مانده تر نبوده است؛ البته اگر نگوییم دین سومری پایه و اساس ادیان بعدی بشر راتشکیل میدهد. خدایان پرشمار که خود سومریان آنها را الهه نام نهاده اند در برخی داستان ها، حماسه ها ولوحهای گلی سومری بعضاً به صورت انسان، پادشاه و فرمانرواهایی که ازدواج میکنند، تولید مثل میکنند،کشته میشوند، مورد ستم قرار میگیرند و مردم بر آنها میگریند، توصیف شده اند؛ به عبارت دیگر آنها فقط سمبلیک و نمادین هستند.
مثلا ً هنگامی که میبینیم الهه ی ایشتار برهلاک شدگان طوفان نوح (اوت ناپیشتیم)میگرید، درک این مطلب که وی همان «دنیا»است، دشوار نمیباشد:


📚📚📚
سپس ایشتار چون زنی در هنگام زایمان بانگ برآورد و با صوتی حزین مویه آغاز کرد:
افسوس که روزگار کهن به خاکستر تبدیل شد، چرا که در همراهی باخدایان به شَر حکم راندم.

چگونه در همراهی با خدایان به شر حکم راندم❓
نابودی را بر مخلوقاتم چیره کردم، در حالی که من خود این مردمان رازاییدم.
اینک آنان چون ماهیانی کوچک در آب پراکنده اند.
📚طه باقر، حماسه ی گیلگمش.
📚📚📚


چه بسا کسی که داستان دین داری سومریان را بخواند، چنین گمان کند که در حال خواندن داستان دین به صورت #نمادین و #سمبلیک میباشد، و گویی داستان ادیان سه گانه یاماجرای منجی ورهایی بخش یامهدی را مطالعه میکند.
✅وی همچنین درمییابد که خدایان سومری ها در حقیقت فقط عبارتند از افراد و نماد تمام چیزهایی که میتوان آنها را به حق یا به باطل به الوهیّت رساند؛ مانندپیامبران و جانشینان شایسته ی خدا از فرزندان آدم ع ،و یا دنیا و منیّت و جماعت.
✅اکنون شایسته است بگوییم:
هیچ عاقلی پیدا نمیشود که مدعی گردد همه ی این دست آوردهای شگرف که آشکارا هزاران سال پیش برصفحه ی تاریخ نقش بسته، #ازهیچ_وعدم به وجود آمده یا ازفرهنگی عقب مانده و بدوی تکامل پیدا کرده است؛ با وجود اینکه هیچ اثر و نشانی از این فرهنگ عقب مانده ی تخیلی در دست نیست و خصوصاً پس از اینکه گفته های خود سومریان هر دلیل و نشانه ای بر وهم و تخیل را باطل میکند و هیچ دلیلی که نشان دهد فرهنگ، تمدن و سلوک والای سومریان ازاقوام بدوی تکامل یافته است، وجود ندارد.
✅اکنون حق داریم بپرسیم:
آیا این دست آوردها نشان از آن ندارد موجودی که چنین دست آوردهایی راتولید کرده یا آنها را به منصه ی ظهور درآورده، ساخت یافته و دارای نظم و نظام بوده و درنتیجه عامل مؤثر آن نیز نظم دهنده و دانابوده است❓
✅ این خود ثابت کننده ی وجود خداوند میباشد.
به گمانم هر فردعاقلی که از عناد ولجاج برکنار باشد، به این سؤال پاسخ مثبت خواهد داد.


اما پایان این بخش:🔰
متن زیر نشان میدهد که فرهنگ سومری – بابلی در واقع فقط میراث فرهنگ و تمدن بشری ماقبل آن بوده و چه بسا این تمدن، از اخلاق وسلوکی والاتر و تکامل یافته تر ازآنچه از طریق الواح گِلین سومری ها از فرهنگ سومری به ما رسیده برخوردار بوده است.
✔️در حماسه ی انمرکار و سرزمین ارته چنین آمده است:🔰


📚📚📚
در روزگاران دیرین، سرزمین های شوبر و همازی، و سرزمین چندزبانی سومر، سرزمین باعظمت فرمان روایی وقوانین مقدس،
و سرزمین آوری،سرزمینی که چیزهای شایسته داشت،
وسرزمین مارتو در امن وآسایش بود،
در سراسر کیهان،یگانگی و وحدت بر مردم حکم فرما بود،
وهمگان با یک زبان، انلیل رامی ستودند.
آن گاه پدری که سرور او است، پدری که شاهزاده است، پدری که پادشاه است،
پدری که ……. کمی سخنان منقطع راادامه میدهد،
سپس
پنج خط از متن خرد شده است.
📚کریمر، از الواح سومر.
📚📚📚


✅متن فوق تنها متنی نیست که دیدگاه سومریان نسبت به تمدن، فرهنگ وعلوم خویش را تبیین می نماید.
بسیاری از پژوهشگران سومرشناس یامحققانی که در خصوص تاریخ بین النهرین باستان دست به کاوش میزنند، دریافته اند این قومی که نسبت به ما، کهن ترین تمدن زمینی به شمار میرود، نه تنها خویشتن رامیراث دار تمدنی (پیش ازخود)میداند، بلکه اصل و اساس این تمدن، فرهنگ و علم را آسمانی و الهی به شمار می آورد.


🎓شارل ویرولو
(Charles Virlleaud)
(۱۸۷۹ تا ۱۹۶۸)
پروفسور فرانسـوی و اسـتاددانشـگاه سـوربن بـود.
وی محقـق متخصص در زمینه ی تحقیقات سامی،سومری و ایرانی بود


شارل ویرولو میگوید:
بنا بر عقیده ی بابلی ها، دست یابی انسان ها به آنچه بشر و حیوان را ازیکدیگر تمییز میدهد،از قبیل شخم زدن مزارع و شهرسازی، نه از راه جست و جو و کندوکاو و نه از راه تجربه اندوزی وتلاش های گوناگون ونه با کار گروهی صورت گرفته، بلکه دانش به صورت ناگهانی و یک جا از سوی خدایان به سوی آنان آمد.
در نوشته هایی که به خط خودشان نوشته اند و به ما رسیده، اشاره شده است که آنها تمدن، فرهنگ وعلومشان را از پیشینیان خود به ارث برده اند.
نظر آنها درباره پیشینیان خودشان این گونه است که ازاخلاق و علم فزونتری برخوردار بوده اند.
مهم تر از همه، آنها داستان کاملی پیش روی ما میگذارند ومجالی برای گمانه زنی ملحدان بر جای نمیگذارند، چرا که توضیح میدهند منشأ و مبدأ این علوم وتمدن و فرهنگ، صبغه ی آسمانی و الهی دارد.

چگونهملحدان #ازانسانعاقلی که عقلش را پاس میدارد، #میخواهندچشمبهرویاینحقایقعلمیببندد و درپی سراب آنها بیفتد؛ حال آنکه این پندار و خیال نه تنها آنان را به هیچ واقعیت علمی راهنمایی نمیکند، بلکه صرفاً توهماتی است که بر پایه ی هوا و هوس و نیز پشت پا زدن به واقعیت های علمی باستانی و #لجبازیکردنبااینحقایقثابتشده که هیچ شک و تردیدی در آن راه ندارد، بنا شده است.

این دلایل همان نسخه های خطی پ هستند که به دست نیاکان ما در بلادسومر و اکاد که مهد بشر و تمدن بشری میباشد، نوشته شده است و اگر ثابت گردد که انسانی که چنین صفاتی دارد و دارای چنین اندیشه و درکی در این سطح است، در دوره ای خاص به طورناگهانی پیشرفت وجهش یافته، حکایت از آن دارد که🔰
✅مؤثری دانا باعث چنین پیشرفتی شده است.