توهم بی خدایی-متن

24- ادبیات در سومر و اکد (ص326تا 328)

4⃣2⃣ادبیات در سومر و اکد🔰
✅نشانه های جهش در درک و اندیشه
ازآنجا که ادبیات، معیاری ممتاز برای سنجش فرهنگ بشر و توانایی انسان بر اندیشیدن به شمارمیرود.
✅ادبیات سومری یا اکدی (بابلی وآشوری)از قبیل حماسه ی گیلگمش که در قالب متون مختلفی روایت شده، دلیل و شاهدی مهم بر این واقعیت است که توانایی اندیشه و شناخت انسان از همان اوان شناخته شده در سومر و اکد که در الواح گلی ثبت و نقل شده، تا امروز، تغییری نکرده است.
✅ادبیات معیاری ایده آل برای اندازه گیری است که به ابزار دیگری که ممکن است دقت سنجش را بر کاربر مخدوش و مشوش سازد، نیاز ندارد.
درست مانند وضعیتی که در تمدن صنعتی و ساختمان سازی شاهدهستیم؛ زیرا استفاده از این شاخصه به عنوان مقیاسی دقیق دشوار میباشد؛ چرا که این صنعت، خود به ابزار و وسایل دیگری متکی است که از حیطه ی انسانیت انسان خارج میباشد.
✅به عنوان مثال فراوانی اختراعات، فراوانی ابزار تولید و ماشین آلات صنعتی که تولید برخی، به برخی دیگر وابسته است.
✅ با این حال این موضوع میتواند به عنوان یک مقیاس به کار گرفته شود، ولی برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب به استدلال نیازمند میباشد.
شاید برخی افراد بگویند انسان در ساخت سازه ها بسیار پیشرفت کرده است؛ زیرا ما امروزه میتوانیم آسمان خراش ها و پل هایی روی عرض دریاها ببینیم و از این رهگذر چنین حکم کنیم که ما نسبت به نیاکان سومری خود، در فکر و اندیشه وادراک به پیشرفت هایی نائل گشته ایم.
✅چنین نیست، زیرا اگر ما بین #زیگوراتاور که سومریان بنا کرده اند و پیچیده ترین سازه های غولپیکر امروزی مقایسه ای انجام دهیم،درمییابیم که بین سطح فکر و ادراک مهندسینی که زیگورات اور را طراحی و اجرا کردند، با همتایان چینی آنها، که طولانی ترین پل های دریایی جهان را طراحی و عملیاتی نموده اند، یا هتلی سی طبقه یا بلندتر را فقط طی چند روز برپا نموده اند، هیچ تفاوت و اختلافی وجود ندارد. دلیل این عدم اختلاف آن است که امروزه مهندسان چینی از تجارب وماشین آلاتی برخوردارند که در طول مدت های درازی از تاریخ بشر، تکامل و پیشرفت یافته است؛ ولی سومریها که در واقع در آغاز راه قرار داشته اند، فاقد چنین ابزاری بوده اند. ✅بنابراین مهندسان سومری که تاریخ آنها به هزاران سال پیش بازمیگردد ومهندسان چینی امروزی، در فکر و ادراک با هم اختلافی ندارند؛ بلکه تفاوت آنها در ظرفیت های خارجی موجود برای آنها میباشد. در واقع این مانند آن است که امروز به کسی بیل، #ابزارساده و اطلاعات
اولیه ای از ساختمان سازی بدهیم وساخت بنایی همچون زیگورات اور را بخواهیم.
به طرف مقابل نیز #ابزارآلاتیبزرگوپیشرفته و نیز اطلاعاتی انبوه که از تجربه های پیشین، رایانه ها، برنامه های متنوع طراحی و بررسی در دسترس ما است، بدهیم و از او ساخت پلی که چین وهنگ کنگ را به هم متصل میکند، خواستار شویم.
به نظر من اگر این دو، آنچه را که از آنها خواسته ایم به سرانجام برسانند،نمیتوانیم به تفاوت اندیشه یا اختلاف قدرت درک این دو حکم برانیم و معتقدم که هر انسان عاقلی نیز این را میپذیرد.


📚📖
زیگورات اور« مانند سایر زیگورات ها، یکی از معابد ساخته شده توسط سومری ها است.
آنها برای پرستش خدایان خـود،پرستشگاه های مرتفعی میساختند که شبیه هرم و دارای طبقات متعـدد بـود.
کاهنـان در ایـن معابـد بـه قربـانی و نیـایش میپرداختند.
آخرین طبقه ی معبد مکانی بود که مجسمه ی رب النوع یا الهه در آن قرار میگرفت و هیچ کس جـز بـالاترین
مقام روحانی شهر حق ورود به آنجا را نداشت.
این بنای عظیم که ۵۰۰۰ سال از عمرآن میگذرد ، در سـه طبقـه سـاخته شده است.
با توجه به بقایای این بنای بزرگ ،ارتفاع واقعی آن را ۶۰ متر تخمین زده اند. همچنین این معبد سومری ها بعـداً در عصر نبونید،آخرین پادشاه بابلی، مرمت شده است. بنای فعلی زیگورات اور بیش از ۱۱متر ارتفاع دارد.
پایه های ایـن بنـا نیز در حال حاضردر۳۴۰کیلومتری شمال بغداد ، در استان قادسـیه و در غـرب رودفـرات (۱۵ کیلـو متـری جنـوب شـهرناصریه) واقع شده است.
رونق این زیگورات هاتاسال۵۰۰(پ .م)که عصر ایرانـی بـین النهـرین آغـاز شـد، ادامـه یافـت.

✅پس ما به این نتیجه رسیدیم که تمدن سومری از نظر ساخت و ساز، صنعت و کشاورزی، از وقوع یک #جهشتمدنی نسبت به پیشینیان آنها حکایت دارد؛ و این خود از جهش در اندیشه و ادراک سومری ها پرده برمیدارد که البته نمیتوان آغاز دقیق آن را به لحاظ علمی تعیین نمود. ولی قطعاً این فرآیند سال های مدیدی قبل از تاریخ ثبت شده و چه بسا ده ها هزار سال پیش از آن آغاز گشته است. ✅این جهش، سومری ها را در همان سطح درک و اندیشه ی امروزین ما قرار میدهد، با این تفاوت که ما در تمدن شهری خویش، به عنوان مثال، در مواردی همچون مهارت و خبرگی، به نمونه های قابل توجه و قابل مقایسه نیاز داریم تا به نتیجه ی مطلوبی برسیم. ✅در خصوص متون ادبی، من بر این باورم که به عنوان مثال هر انسانی با خواندن حماسه ی گیلگمش،آن راادبیاتی مییابد که سزاوار است صدرنشین ادبیات بشر گردد – برای کسانی که آن را صرفاً یک دست آورد بشری تلقی میکنند – و از این رهگذرچنین حکم کند که در سومر و اکد، یک #جهشفرهنگی و تمدن برای بشر در ژرفای تاریخ ده هزار ساله که به سومر و اکد ارتباط دارد رخ داده است وامروزه امکان مرور آن به کمک وسایل ارتباطی متداول برای هر انسان معمولی وجود دارد.
✅ این یعنی آشکارا #چیزجدیدی درمعادله ی هوموساپینس وارد شده که آن را به طور ریشه ای دگرگون ساخته و او را از یک موجود ابتدایی و ساده – که خودخواهی بقا بر او سایه افکنده – به #انسانیمتفکّروآگاه تبدیل کرده است؛ انسانی #کهمیکوشد در این زندگی #ایثارگر باشد و او #تمایلبهبقا در این دنیا #را #بهتمایلبهجاودانگی #دریکدنیایآرمانیدیگر که خالی از پلیدی و سرشار از خیر و اخلاق نیکو است، #بدلنموده است.