تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 23- سوال 13

 #جلسه_بیست_و_سوم

🔰سؤال سیزدهم🔰

🍀معنای این روایت چیست؟ «الصوم لی و انا اجزی به»، روزه برای من است و خودم پاداش آنم🍀