تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 21- سوال 11

#جلسه_بیست_و_یکم

🔰سؤال یازدهم🔰

🍀معنای حروف مقطعه اوایل سوره ها چیست؟🍀

#معنای_الم