تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 20- سوال 10

سؤال دهم🔰

🍀معنای حدیث امام علی (ع) چیست: «لو کشف لی الغطاء لما ازددت یقیناً» اگر پرده کنار میرفت یقینم افزوده نمیشد؟؟!!🍀