توهم بی خدایی-متن

19- ایده ی موجودات فضایی (ص306تا307)

9⃣1⃣ ایده ی موجودات فضایی🔰

فرضیه ای است که توسط زکریا سیچین پژوهشگر و نویسنده ی کتاب های (سیاره ی دوازدهم )و(گمشده ی انکی) مطرح شده و برخی دیگر ازپژوهشگران کمابیش آن را تأیید کرده اند.


(زکریا سیچین)
(Zecharia Sitchin)
(۱۹۲۰ تا۲۰۱۰ )
✍️نویسنده آمریکایی و مؤلف کتـاب معـروف(سـیاره ی دوازدهـم) است.

این فرضیه تقریباً مشابه ایده ی موریس چاتلین آمریکایی و نویسنده ی کتاب (نیاکان ما که از فضا آمده اند)
می باشد.
ست.


🎓موریس چاتلین
(Maurice Chatelain)
مهندس آمریکایی در رشته ی مخابرات است کـه در واحـد ارتباطـات آژانـس ناسا مشغول به کار بوده است.


زکریا سیچین نظریه ی خود را بر پایه ی اطلاعات به دست آمده از کاوش های باستانی بنا نهاده است.
در این کاوش ها به موضوعاتی چند پرداخته شده از جمله اینکه سومری ها هزاران سال پیش با منظومه ی شمسی آشنا و از آن مطلع بوده اند. همچنین به تصاویر پادشاهان و خدایگان آنوناکی اشاره شده که درازی قامت آنها با قامت انسان عادی بسیار تفاوت داشته است.
🔹زکریا سیچین برخی الواح گلین را که توسط او و گروهی از پژوهشگران ترجمه شده است، چنین تفسیر میکند که صدها هزار سال پیش،موجودات فضایی به زمین آمده اند. وی معتقد است سومری ها، پیشگامان تمدن انسانی، نتیجه ی تلاقی این موجودات فضایی با هومواِرِکتوس ها یا نتیجه ی دستکاری ژن های آنهابوده است.
از این رهگذر، لقاح مصنوعی یا چیزی مشابه آن روی داده و نتیجه ی آن نیز پدیدار شدن انسان خردمندی است که تمدن انسانی را پایه گذاری کرده است. آغاز این ماجرا در سرزمین بین النهرین سومر (عراق )بوده، سپس در
تمدن مصر ادامه یافته است.

✅ نکته ی مهم اینجا است که هیچ اطلاعات واقعی که با استناد به آن بتوان استنباط کرد چنین چیزی واقعاً روی داده، وجود ندارد. مثلًا طرفداران این نظریه، در مورد باتری های الکتریکی که سومری ها مخترع آن بوده اند، می گویند: احتمالا سومریان از این انرژی ⚡️در ارتباطات استفاده میکرده اند. این گفته نیاز به دلیل و مدرک دارد؛ شاید از این باتری ها در آبکاری فلزات یا شبیه آن استفاده میکرده اند.
✅به طور کلی دلیلی وجود ندارد که بیان کند سومریان از این باتری ها برای چه مقاصدی استفاده میکرده اند.
همچنین، طرفداران این فرضیه بااشاره به اینکه سومری ها منظومه ی شمسی را به طور کامل ازجمله همراه با پلوتو که در سال۱۹۳۰کشف شد،ترسیم کرده اند، میگویند این مطلب حاکی از آن است که سومری ها از علوم و معارف پیشرفت های بهره مند بوده اند. البته در واقع هیچ یک از این ها نشانه ای ازوجود و تأثیرگذاری موجودات فضایی چه در زمان نزدیک و چه در گذشته های دور حکایت ندارد. دیگراستدلال ها نیز از همین سنخ می باشد؛ مانند طول قامت پادشاهان و خدایگان سومری در تصاویر به جامانده.
✅آنچه از این نظریه پردازی برای ما مهم است، این است که پیدایش تئوری مزبور و نیز با دست آویزواقع شدن توسط عده ای برای توضیح و توجیه تمدن سومری، دلیلی واقعی واعترافی حقیقی از سوی برخی مردم است بر اینکه سومری ها دارای جهشی در تمدن و فرهنگ بوده اند؛ و البته این جهش نیاز به پیدا کردن علت دارد.
بر این اساس آنها نظریه ی یاد شده را که مورد تأیید برخی افراد نیز واقع گشته،بنیان نهاده اند.
البته این نظریه در مقابل نقد علمی رنگ می بازد، زیرا در خصوص ترجمه و تفسیری که سیچین از متون سومری ارائه نموده، اشکالاتی مطرح است.
همچنین درباره ی آنچه سیچین درباره ی موجودات فضایی بیان داشته نیزایرادهایی چند وارد شده، علاوه براینکه چنین مقول های با زیست شناسی تکاملی نیزناسازگارمیباشد.

👈🏻 به نظر میرسد عالِم سبیط نیلی(آقای سبیط نیلی، دانشمند شیعه ی عراقی در دوران معاصر و نویسنده ی کتاب (ظهور مهدوی) است.(خدایش رحمت کند)نیز به شدت تحت تأثیر افکار زکریا سیچین قرار گرفته است.
❇️☝️🏻ما این تأثیرپذیری را در نظریه ای که وی درباره ی گیلگمش سومری، ذوالقرنین وتفسیری که از سفر گیلگمش که سفری فضایی بوده به دست داده است، مشاهده می کنیم. اصولا این نظریه علاوه بر آنچه پیشتر در موردسست بودن آن در برابرنقدعلمی بیان شد، به بیان واقعیت های علمی و قابل اثبات نمی پردازد، بلکه بر تأویل متون، رویدادها و نقش و نگاره هایی که باستان شناسان به دست آورده اند تکیه می ورزد؛ حال آنکه بر چنین یافته هایی میتوان تأویل هایی بهتر، واقعی تر و علمی ترارائه نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ