توهم بی خدایی-متن

18- ختم کلام (305تا306)

8⃣1⃣ختم کلام:🔰

خودخواهی ژن ها سد راه ایثارگری واقعی است

ژن ها خودخواه هستند، ولی مفهوم این سخن آن نیست که بدن ها نیز رفتاری کاملًا خودخواهانه دارند. معنای خودخواهی ژنها این است که بدن نمی تواند رفتاری ایثارگرایانه که با خودخواهی ژن متعارض است، در پیش گیرد.
از آنجا که ژن خودخواه است، بر ایجاد بدن هایی حرص می ورزد که ضامن بقای او شده و انتقال ژن از نسلی به نسل دیگر را تضمین نماید. بر این اساس قانون ژن خودخواه، به
میم های ضد خود – میم های ایثارگری واقعی – که میکوشند به مرور زمان بر آن چیره شوند، اجازه ی ظهور و بروز نمی دهد.
انتخاب طبیعی، چنین روندی را غیرممکن میسازد زیرا هر فرد یا گروهی که به این ویژگی متصف گردد، فرجامش هلاکت و نابودی است و در نتیجه ویژگی ایثارگری واقعی نیز به فنا
می رود و وجودش در طبیعت ناممکن می گردد.
علاوه بر این، از آنجا که هدف اصلی ژن ها، بقا است، در صورت پدیدار شدن ایثارگری واقعی، به تولید ژن های ضد آن در گونه دست می زنند؛ زیرا در غیر این صورت، ژن دیگرخودخواه نبوده و قادر به بقای خویش و انتقال از نسلی به نسل دیگر که اثبات شده است، نخواهد بود.
در حقیقت خودخواهی بدن هایمان، برای ما کاملاً بدیهی است و این خودخواهی بر مبنای مبارزه با ایثارگری واقعی بنا نهاده شده است.
صفت اصلی و نهادینه شده در بدن و مغز 🧠ما، خودخواهی است نه ایثارگری واقعی، بنابراین اگر ایثارگری واقعی بخواهد در وجود ما عرض اندام کند، به یک انقلاب بزرگ واقعی نیاز دارد، که ما این مطلب را امروزه شاهد هستیم.
همه ی ما به عنوان افراد یک گونه چه به ایثارگری واقعی عمل کنیم و چه
عمل نکنیم، اکثریت قاطعمان بر این باوریم که این ویژگی، هدفی والا و صفتی پسندیده است که ما جملگی متصف شدن به آن را آرزومندیم.
این آرزو زاییده ی امروز نیست، بلکه از همان اولین دوران کتابت📖 بشریعنی از زمان سومری ها وجودداشته است.
این به معنای آن است که هزاران سال پیش انقلابی انسانی و واقعی علیه بدن و خودخواهی آن به وقوع پیوسته است.
نکته اینجا است که این انقلاب را نمی توان با شیوه های علمی، فقط در محدوده ی بدن و جسم تفسیر نمود، و چنان که پیشتر گفتم چنین چیزی ناممکن است؛ لذا ما ناچاریم با وارد کردن نفْس و روح به این معادله، مشکل را حل و فصل نماییم.
اگر کسی بخواهد از سر خداناباوری و بی ایمانی فرض روح را نپذیرد، الجرم باید چیز دیگری مثل یک توتَم یا یک میم ناشناخته یا هر چیز دیگری را در معادله وارد کند که در هر صورت هیچ ربطی به جسم یا علم زیست شناسی و یا حتی به عقل سلیم نخواهد داشت.


📚 _توتم در میان اقوام بدوی به اجسام یا جانوران یا ارواح حامی افراد یا قبیله گفته میشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ