تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 17- سوال 7

 #جلسه_هفدهم

🔰سؤال هفتم🔰

🍀ابراهیم (ع) که از انبیاء اولی العزم بود، چطور به ستاره و ماه و خورشید میگوید خدا؟!🍀