تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 16- سوال 6

 #جلسه_شانزدهم

🔰سؤال ششم🔰 

🍀علی (ع) نقطه باء بسم الله است، یعنی چه؟🍀

ن و ب و ارتباطشان با هم
فرق نقطه ب و ن
علی (ع) ن و ب و نقطه آن دو..