تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 14- سوال 5

 #جلسه_چهاردهم

🔰سؤال پنجم🔰

🍀تفاوت بسمله سوره فاتحه با بسمله سوره های دیگر چیست؟ آیا بسمله جزء و آیه ای از سوره هاست؟