تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 13- سوال 4

#جلسه_سیزدهم


🔰سؤال چهارم🔰


🍀آیا خداوند در همه چیز وجود دارد و تجلی کرده، حتی در نجاسات؟! 🍀