تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 12- سوال 3

 #جلسه_دوازدهم

🔰سؤال سوم🔰

🍀ابلیس که از بهشت اخراج شد، چطور آدم را در بهشت وسوسه کرد؟ درخت نهی شده چه بود؟ برگ درخت بهشتی چه بود؟ 🍀