توهم بی خدایی-متن

12- خلاصه ی دلایل چهارگانه ی ایثارگری داوکینز (ص295تا296)

2⃣1⃣خلاصه ی دلایل چهارگانه ی ایثارگری داوکینز🔰

بنابراین تاکنون چهار دلیل داروینی خوب برای نیکوکاری، سخاوت یا اخلاقی بودن هر فرددر قبال دیگران داریم:
1⃣ نخست، خویشاوندی ژنتیکی است که حالتی ویژه به شمار میرود.
2⃣دوم، نیکوکاری متقابل است، یعنی لطف کردن در مقابل لطف دریافتی و نیز لطف کردن با انتظار جبران آن.
3⃣مورد سوم، که از این موارد به دست می آید، مزیت داروینی کسب شهرت مهربانی وبخشندگی است.
4⃣ چهارم، اگر حق با زهاوی باشد، بخشندگی جلوه گرانه علاوه بر کسب شهرت موجب یک تبلیغ واقعی میشود.
📚منبع:ریچارد داوکینز، پندار خدا، ترجم هی عربی اثر بسام البغدادی، ص ۲۲۰ ،با کمی تغییر.


هیچ کدام از موارد فوق، ایثارگری واقعی به شمار نمی روند.
مورد اول و دوم همان طور که پیشتر
مشخص نمودیم، بر خودخواهی ژن ها و ایثارگری دوجانبه تمرکز دارد. سومین و چهارمین مورد را نیزمیتوان با ایثارگری دوجانبه ادغام کرد زیرا هر دو به مرام (امروز می بخشم و فرداسودش را می برم)چشم دارند؛ هر دو عبارتند از ایثار کردن برای کسب منفعتی در آینده.
بنابراین هیچ یک از این مواردچهارگانه، ایثارگری واقعی محسوب نمیشود.
✅ نتیجه آنکه وجود همه ی این نوع ایثارگری ها، تفسیری
برای ایثارگری واقعی عامدانه، ارائه نمیکند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ