توهم بی خدایی-متن

10- شهرت (ص294)

🔟💠شهرت🔰
📚📖گفتم خویشاوندی و تعامل، دو ستون اصلی نیکوکاری در جهان داروینی هستند، اما سازه های دیگری هم وجود دارد که بر این دو ستون بنا میشوند.
به ویژه در جامعه ی بشری که زبان و شایعه وجود دارد، شهرت اهمیت مییابد.
یک فرد میتواند به مهر ورزی و سخاوت ودیگری به بخل و رذالت و پیمان شکنی شهره باشد.
یکی دیگر هم میتواند در عین شهرت به سخاوت، به این معروف باشد که متقلبان را بیرحمانه تنبیه میکند. مطابق نظریه ی ساده ی نیکوکاری دوجانبه، انتظار میرود که همه ی جانوران بر پایه ی چنین ملاحظاتی با شرکای خودرفتار کنند.
در جوامع انسانی ما قدرت زبان را نیز برای کسب شهرت به کار میگیریم، که
معمولاً به صورت شایعه عمل میکند.

لازم نیست شما به طور مستقیم خساست کسی را تجربه کرده باشید؛ کافی است شایعه ی بخل و خسیس بودن او با دوستانش را شنیده باشید. یا شاید درآستانه ی درب خانه ی کسی بشنوید که فلانی بسیار بخیل است. چه بسا این کار با اندکی
چاشنی تمسخر همراه باشد و بگویند که مثلاً وی وحشتناک سخن چین است.
شهرت اهمیت دارد و زیست شناسان نه تنها میتوانند قدرشناسی را برای بقا ارزشمند بدانند، بلکه میتوانندشهرت به قدرشناسی را هم دارای ارزش بقا بدانند.


📚ریچارد داوکینز، پندار خدا، ترجمه ی عربی اثر بسام البغدادی، ص۲۱۹ ،با کمی تغییر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ