توهم بی خدایی-متن

10-سید محمد شیرازی و ماجرای او با داروین..

توهم الحاد (فصل اول),
💠🔟سید محمد شیرازی و ماجرای او با داروین🔰

سید محمد شیرازی در کتابی که آن را (مناظره ی بین اسلام و داروین) نام نهاده، ردیه ای بر نظریه ی داروین نگاشته است.
وی در ابتدای کتابش خود را این گونه معرفی نموده است:
( مرجع دینی اعلی، حضرت امام شیرازی “دام ظله”)
بد نیست سراغ برخی اشکالاتی که وی به علم زمین شناسی تاریخی و نظریه ی تکامل وارد کرده برویم، تا ببینیم آیا از ارزش علمی برخوردار است❓
یا به قول معروف مصداق )
(بد شنید و بد پاسخ داد)میباشد⁉️

در نظر داشته باشید که شیرازی به نام داروین مطالبی مینگارد و جملاتی را به او نسبت میدهد.
سپس با این پندار که جملات گفته شده، سخنان داروین است، به آنها پاسخ میدهد.
وی در این داستان خود را (مسلمان) نام نهاده است.

📙شیرازی در کتابش نوشته است:🔻
داروین (آنچه به گمان شیرازی کلام داروین است):
تجربه یعنی استقرا و دیگر دلایل استقرا:🔻
هنگامی که انسان لایه های زمین را کاوش میکند، در آن سنگواره های
گیاهان، حیوانات و انسان هایی رامییابد.
اغلب سنگواره های هر لایه، از سنگواره دیگر لایه ها متفاوت است.
هرچه سنگواره به پوسته ی زمین نزدیکتر باشد، به کمال نزدیکتر است وبر عکس، هر چه سنگواره از پوسته ی زمین دورتر باشد، از کمال دورتر است.

مسلمان (شیرازی به آنچه گمان کرده کالم داروین است پاسخ میدهد):
این موضوع چه ربطی دارد به تکامل، درک منشأ چیزها و اینکه انسان میمون بوده است⁉️
داروین (آنچه به گمان شیرازی کلام داروین است(:
الآن عرض میکنم.
ارتباطش در این است که :
1⃣لایه های زیرین زمین شامل سنگواره های (صدف)، (اسفنج)، (مرجان)،(میگو)، (ماهی)،(حیوان صدفدار تک سلولی) و (یونجه) میباشد.

تعریف سنگواره:بقایای به جامانده از گیاهان و جانوران که در شرایط محیطی خاص محفوظ مانده اند.
2⃣ -لایه ی دوم شامل (کاج)، (نخل)، (خزندگان)، (پرندگان)، (ماهیها) و(حیوانات کیسه دار) است.
3⃣لایه ی سوم شامل (مارها)، (یاکها)، (میمون)و (درختان امروزی) میباشد.
4⃣لایه ی چهارم شامل (ماموت های منقرض شده)، (چهارپایان پشمدار)، (انسان) و (تمام درختان امروزی) است.
⭕️ادامه دارد…
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
#برخی_فقهای_شیعه_و_نظریه_تکامل_سید_محمد_شیرازی_وماجرای_اوباداروین_قسمت_اول_کتاب_توهم_الحاد
_________________
2⃣6⃣
_________________
📘کتاب توهم الحاد
#فصل۱_صفحه۶۰تا۷۲
-محمد شیرازی، مناظره بین اسلام و داروین، چاپ اول ۱۳۹۲ه. ق ۱۹۷۲ م. قابل دسترس در:
http://www.alshirazi.com/compilations/nirai/darwin/fehres.htm