توهم بی خدایی-متن

1- لاک پشت هایی در طول مسیر

توهم الحاد (فصل اول),
فصل اول:

1⃣لاکپشتهایی🐢🐢 در طول مسیر:🔻
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔽میگویند 🕵🏻‍♂برتراندراسل
(Bertrand Arthur William Russel,)
فیلسوف مشهور، در حال سخنرانی برای مردم در مورد چرخشِ زمین به دورخورشـید بـود کـه پیرزنی👵🏻برخاست و به وی گفت:
»هر چه بر زبان راندی مزخرف است❗️ زمین بر پشـت یـک لاکپشـت سـوار شـده
🕵🏻‍♂راسـل پرسید:
لاکپشت بر روی چه چیزی ایستاده است⁉️
👵🏻 پیـرزن طعنـه زنـان جـواب داد:🔻
ای جـوان❗️ تـو خیلـی زرنگـی، ایـن لاکپشت هم بر پشت لاکپشت دیگری سوار شده تا پایین و تابینهایت.

❎ این پیرزن لاکپشتها را از خودش درنیاورده بود؛ بلکه آنها را از برخی روحانیون👳🏼‍♂منحرف زمان خویش اقتباس کرده بود.
در حقیقت لاکپشتهای روحانیون منحرف بسیار زیادند…❗️
✅ این لاکپشتها در مسیری بینهایت تا پـایین قـرار گرفته انـد.
✅ ایـن لاکپشتها به کار گرفته شده اند تا هر کس که نمیخواهد برای درک حقیقت از عقلش 🧠🤔به طور صـحیح اسـتفاده کنـد، بـه سراغ آنها برود.

✅ این لاکپشتها برای کسانی که واقعیت ها را از پدران خود به ارث میبرنـد و یـا افـرادی کـه رجـال دینـی منحرف در هر زمان آنها را رهنمون میسازند، به کار میرود.

✍️در بخش اول به برخی از لاکپشتهایی که رجال دینی رواج دادند و اکنون و در هر زمان دیگر نیز آنها را به صورتی دیگـرو در لباسی جدید به افراد میقبولانند، اشاره خواهیم کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بزرگان دینی👳🏼‍♂ که از دین سودها میبردند، در هر زمان، با فرستادگان آسمان در ستیز بوده اند.
☝️ کی زمان آن فرا میرسد که مردم هوشیار شوند و از فرو غلطیدن دوباره در این دام خودداری کنند⁉️
____________________________
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
________________________
#لاکپشت_هایی_در_طول_مسیر_کتاب_توهم_الحاد
__________________________
بطور خلاصه:
🔹آیا زمین به دور خورشید میگردد؟یا اینکه زمین بر پشت لاکپشت سوار شده است⁉️
🔹لاک‌پشت‌های توسط رجال دین به کار گرفته شده اند تا هر کس که نمیخواهد برای درک حقیقت از عقلش به طور صـحیح اسـتفاده کنـد، بـه سراغ آنها برود.
🔹 این لاکپشتها برای کسانی که واقعیت ها را از پدران خود به ارث میبرنـد و یـا افـرادی کـه رجـال دینـی منحرف در هر زمان آنها را رهنمون میسازند، به کار میرود.
🔹 روحانیون و رجال دینی گمراه ،اکنون و در هر زمان دیگر نیز این لاکپشت ها را به صورتی دیگـرو در لباسی جدید به افراد میقبولانند. علومی غیر علمی و غیر الهی( ذنی و گمانی ) رادر عموم مردم رواج می‌دهند.
1⃣
__________________________
📘کتاب توهم الحاد
#فصل۱_صفحه۲۹
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84