توهم بی خدایی-متن

1- ابزار هوشمندی برتر (ص265تا270)

1⃣ابزار هوشمندی برتر:
🧠مغز انسان👤 🔰

پیشتر بیان کردم که چگونه مغز🧠 به عنوان ابزار هوشمندی، دلیل قاطعی بر هدفمندی و هدفداری تکامل میباشد.

🧬 ژنی که ابزار هوشمندی را بنا مینهد، ژن برتر است؛ زیرا ابزار هوشمندی، برترین ابزار بقا در تنازع بقا محسوب میگردد؛
بنابراین هرگاه در زندگی، 🧬ژن بانیِ ابزار هوشمندی یافت شود، تکامل، آن را به سمت هوشمندی بیشتر سوق میدهد و این خود ثابت میکند که تکامل هدف دارد و همین برای اثبات اینکه در پسِ این هدف، خدایی وجود دارد، کافی است.

🔹در شرح و تفسیر رشد پرشتاب مغز🧠 نیاکان انسان در میلیونها🐒 سال پیش تا جایی که کار به مغز
هوموساپینس🧔🏽 رسیده، تفاسیر مختلفی ارائه شده است.
همه ی این نظریه ها را میتوان در یک سخن خلاصه نمود:
☝️🏻 به طور کلی مغز🧠، ابزار برتر بقا است، و هرگاه شرایط مناسب فراهم شود و جهش، ژن های بهبود مغز را چه از نظر کمّی و چه از نظر کیفی فراهم آورد، قطعاً مغز به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.
🧠مغز ابزار آرمانی بقا در موجودات است ولی هزینه ی زیادی به بدن تحمیل میکند، زیرا مغز در مقایسه با دیگر اندامها💪🏻و اجزای بدن برای انجام فعالیتهای خود، به مقادیر زیادی انرژی⚡️نیاز دارد.
📌بنابراین در صورت موجود بودن مغز پیشرفته تر🧠، بدن نیز به عنوان یک مجموعه ی کلان، به غذای بیشتری نیاز خواهد داشت.
☝️🏻 در نتیجه یک معادله شکل میگیرد:🔻
هرگاه بهبود این ابزار به وسیله ی #جهش_ژنتیکی به نفع بدن باشد به این معنی که بتواند غذای بیشتری به دست آورد، توانایی تولید مثل به او
بدهد، فرصت بیشتری برای گریز از خطرها در اختیار او قرار دهد، یاتوانایی بیشتری در برقرار کردن
ارتباطات اجتماعی به وی اعطا نماید،قطعاً انتخاب طبیعی، چنین ژن جهش یافته ای را در سریع ترین زمان ممکن، تأیید و تثبیت میکند و تازمانی که جهش ژنتیکی به سمت بهبود و اصلاح پیش رود، مغز رشد خواهد کرد.
🧠مغز ابزار آرمانی نجات است و به همین دلیل طبیعی است که انتخاب طبیعی تا زمانی که تمام بهبودِ فراهم شده توسط جهش ژنتیکی را به کار نگرفته است، از تکامل دادن ابزار هوشمندی جاندار باز نایستد.

شاید مهمترین وجه تمایز اجداد بشر در آفریقا🧔🏿 در چند میلیون سال اخیر، زندگی اجتماعی آنها بوده
باشد. آنها به شکار 🦌🔪میپرداختند، نیروی خود را متمرکز میکردند، و در قالب جوامع بزرگتر، بهتر میتوانستند از خطرات نجات یابند.
بی تردید ارتباط بهینه بین افراد یک جامعه، محور ساخت جامعه ی موفقی است که به نجات منجر خواهد شد.
افراد برای ایجاد ارتباط بهینه، به زبانی هر چه متکامل تر نیازدارند تا با آن بتوانند احتیاجات ارتباطی خود را برآورده سازند.
در نتیجه، هر نسل جدید ممکن است خودرا با واژه ها و داده های بیشتری نسبت به گذشته روبه رو ببیند که البته جز حفظ کردن آنها چاره ای ندارد.

🔹با گذشت زمان این واژگان تکامل یافته، پیچیده تر میشوند.
در ابتدا زبان اشاره و اصوات کم شمار شکل گرفت؛ ولی در طول زمان این فرآیند متعدد و پیچیده شد و نیازانسان به بهبود ابزار به یاد سپاری – یا همان مغز 🧠 نیز بیشتر شد.
هر زمان که جهش ژنتیکی🧬 چنین بهبود و ارتقائی را رقم بزند، انتخاب طبیعی نیز قطعاً آن را برمیگزیند و تأیید و تثبیت میکند؛ چرا که افرادی که دارای چنین قابلیتی باشند، بر
نجات، تولید مثل و انتقال ژن های خود به نسل بعد تواناتر خواهند بود.
●بر این اساس ژن های🧬 بهینه سازی کمّی و کیفی مغز، رو به ازدیاد نهاده و در مجموعه ژنهای موجود در طبیعت، پابرجا میشوند و به این ترتیب اندک اندک مغز🧠، بزرگ و بزرگتر میگردد.

🧬جهش های ژنتیکی بهبود مغز🧠 با این شدت، فقط در چندمیلیون سال اخیر یا حتی میتوانیم بگوییم تقریباً دردومیلیون سال اخیر و چه بسا فقط برای اجداد خاص انسان، رخ داده است.
زیست شناسان هیچ تفسیر دقیق و قابل قبولی از این روند در اختیار ندارند، به جز اطلاعاتی که ازسنگواره شناسی مبنی براینکه در تکامل، سنتی تکرار شونده وجود دارد، به دست آورده اند؛ اینکه اصولا ً سرعت تکامل ثابت نیست، زیرا از یک سو در آن توقف یا شبهِ توقف هایی به وجود می آید و از سوی دیگر، گاهی تکامل، شتاب نسبتاً زیادی – بر اساس معیارهای تکامل – به خود میگیرد که با این توقف ها مقابله مینماید.
اما این سنت تکاملی قادر نیست مسأله ی فراهم شدن جهش ژنتیکی برای جهش های بهینه سازی پی درپی و بسیار سریع را که گاهی اوقات در زمان های خاص رخ داده و به نسبت تاریخِ معمولاً کند تکامل، سریع وشتابان است، تفسیر نماید.
زیرا هنگامی که ما از سرعت تکامل یاسرعت آن به سمت بهبود سخن
میرانیم، گویی از وقوع یک جهش ژنتیکی پرشتاب به سمت بهبود سخن گفته ایم؛
✅این دو ملازم و همراه یکدیگرند، چرا که اصولاً تکامل بدون جهش ژنتیکی امکان پذیر نخواهد بود.

🧬اینکه جهش ژنتیکی میتواند جهش های بسیاری برای بهبود رقم بزند، به ویژه برای بخش خاصی از بدن، در گونه ای معین و در زمانی خاص، موضوعی است که معتقدان به تصادفی بودن تمام و کمال و صد در صدی جهش ژنتیکی از توضیح آن عاجزند.
حال آنکه ما میتوانیم بگوییم:
این موضوع هدفمند و بابرنامه است، زیرا جهش ژنتیکی، جهش های بهبود کمّی و کیفی مغز انسان🧠 را به ویژه در دوره ی اخیر فراهم آورده است؛ بنابراین نسبت دادن این مطلب صرفاً به اتفاق و تصادف محض، عاقلانه نیست.
چرا جهش ژنتیکی، جهش های متعدد بهبود کمّی و کیفی را برای مغز انسان، آن هم در دوره ی اخیر(تقریباً دو میلیون سال اخیر) فراهم آورده است⁉️
چرا جهش های بهبود مغز، برای دیگر موجودات مثلاً شامپانزه، فراهم نشده است⁉️
❇️شاید یک زیست شناس تکاملی این گونه پاسخ دهد:🔻
فرض میگیریم که جهش های مزبور برای
شامپانزه و دیگر جانداران نیز رخ داده باشد ولی از آنجا که مغز برای کارکردن به انرژی فراوانی نیاز دارد، این بهبودها هزینه بر بوده است؛ بنابراین هر بهبودی برای مغز، فقط مترادف با قدرت بیشتر برای کسب غذا و نجات از دست دشمنان و به طور کلی نجات نمیباشد بلکه به معنای نیاز بیشتر به انرژی اضافی،غذای اضافی و در نتیجه قرار گرفتن حیوان در معرض خطربیشتر هم میباشد.
از آنجا که شامپانزه راست قامت نیست و بر روی دو پا راه نمیرود، بنابراین نمیتواند به آن سود ایده آل دست یابد، تا در نهایت این فرآیند توسط طبیعت انتخاب گردد؛ بنابراین، این ژن ها خارج شده و در مجموعه ی ژن های شامپانزه تثبیت نمیشوند.
در حالی که انسان چون راست قامت است سود فراوانی از این جهش ها کسب میکند،
یعنی سودی بیش از هزینه هایی که به او تحمیل می نمایند.
پس این ژن ها، انتخاب و تأیید و در
مجموعه ی ژن های او تثبیت میگردند.

✅اما این پاسخ نیز به معنای آن است که تکامل، هدف دار است و طبق برنامه پیش میرود، تا به هدفی مشخص و معین برسد.
زیرا بر اساس این پاسخ، گام های تکامل مشابه تکمیل یک جورچین🧩 (پازل)میباشد.
طی شدن شتابان مراحل بهبود کمّی و نوعی مغز، تا مغزی برتر🧠 را برای ما پدید آورد، فقط درانسان روی میدهد؛ چرا که لازمه ی محقّق شدن این هدف، مرحله ی پیش از آن، یعنی راست قامتی🚶🏿‍♂ و راه رفتن بر روی دو پا میباشد.
هنگامی که راست قامتی محقق شد، نوبت به مغز برتر 🧠میرسد؛ بنابراین،
این روند دارای نظم است، نه تصادفی.
تکامل کمّی و کیفی مغز در مقطع زمانی اخیر (تقریباً دومیلیون سال اخیر) به مقدماتی نیاز دارد که باید حتماً از قبل پایه گذاری شده باشد؛ و بدون این مقدمات، تکامل مغز هرگز رخ نخواهد داد، حتی اگر جهش های بهبودساز مناسب فراهم شده باشد.
✅ به طور خلاصه یعنی فرآیند تکامل، هر طور که پیش رود، به هر حال به تولید انسان یاموجود راست قامت خردمند که از عقل برتری برخوردار باشد، منجر میشود؛ چرا که جهش و انتخاب دیر یا زود در نهایت باید حیوانی راست قامت را به وجود آورد و این حیوان در صورت موجود شدن، باید از مغزی که از نظر کمّی و کیفی پیشرفت زیادی کرده است، برخوردار باشد، تا حیوانی با مغزی برتر یا انسان، برای ما پدیدار گردد.
زیراجهش و انتخاب دیر یا زود باید این فرآیند را طی کند و ما به این ره آورد یعنی انسان امروزی یا هوموساپینس🧔🏽 برسیم.

✅اگر کسی نخواهد این نتیجه را به عنوان یک نتیجه ی کلی بپذیرد و به آن گردن نهد، از قبول آنچه
پیش تر با شواهد قطعی بیان داشتم، هیچ گریزی نخواهد داشت؛ مبنی بر اینکه زندگی تکامل یافته، با داشتن وقت کافی، در هر صورت باید به تولید هوشمندی منجر شود.

پیشتر به کلام کارل ساگان که در آن نظر خود و دیگر دانشمندان را دررابطه با هوشمندی ابراز داشته بود، اشاره شد.
این کلام او را مجبور میسازد که خواه این نتیجه را بپذیرد و خواه رد کند، اقرار کند که زندگی و تکامل هدفی دارد؛ زیرا این یگانه دلیل منطقی برای پیدایش ابزار هوشمندی است که آن را هدفی به شمار می آورد و حیات پیشرفته و تکامل یافته در هر کجای کائنات که ما در آن زندگی میکنیم، الزاماً باید به آن دست یابد.


تعداد تمدن های پیشرفته ی موجود در کهکشان راه شیری🌌، به عوامل مختلفی بستگی دارد ،که تعداد سیارات پیرامون هر ستاره و احتمال پیدایش حیات بر آن، از آن جمله است.
ولی به محض پیدایش زندگی در محیطی مناسب و ارائه ی فرصت بقا به آن طی میلیاردها سال، طبق انتظار بسیاری از ما، زندگی به سمت پیدایش مخلوقات هوشمند توسعه مییابد.
-ساگان، نکاتی در مورد تکامل هوش انسان، ص ۱۳۶.


🕵‍♂پروفسور استیون هاوکینگ🔰

فیزیکدان نظری پرآوازه و دارنده ی کرسی ریاضیات لوکاس در دانشگاه کمبـریج اسـت، ایـن
کرسی پیشتر در اختیار نیوتن قرار داشت.
هاوکینگ نظریه ی مهمی در زمینه #پرتوزاییسیاهچالهها 🌀دارد.


اما کسانی هستند که این موضوع یعنی اینکه ابزار هوشمندی نتیجه ی حتمی وجود حیات است، رانمیپذیرند، مانند استیون هاوکینگ که به آن اعتراض میکند و میگوید:
پس چگونه میتوان نبودبازدیدکنندگان فرازمینی از ما را توضیح داد❓ شاید نژاد پیشرفت های هست که از وجود ما هم آگاه است، ولی ما را به حال خودمان رها کرده تا از نتایج کارهای
بدویمان در رنج باشیم.
اما به سادگی نمیتوان پذیرفت که چنین نژاد پیشرفته ای، شدیداً مراقب
و پیگیر شکل زندگی پست تری همچون ما باشد:
آیا بیشتر ما، نگران کرم خاکی ها🐛 و حشراتی🦗 که زیر پایمان له میکنیم هستیم❓
یک توضیح عقلانی تر آن است که احتمال تکامل زندگی در دیگر سیارات یا احتمال آنکه زندگی در حال به وجود آوردن هوش باشد، بسیار اندک است. از آنجا که ما خود را هوشمند میدانیم، دوست داریم هوش را نتیجه ی گریزناپذیر تکامل بدانیم.
اما میتوان پرسش هایی را پیش کشید.
در فرآیند استمرار بقا، اینکه هوشمندی بسیار ارزشمند است چندان مشخص نیست.
باکتری های بیهوش، بسیارماندگارترند و اگر روزی، به اصطلاح هوش ما موجب شود خود را در یک جنگ هسته ای نابود کنیم،باکتری ها از این حادثه جان به در
خواهند برد.
به این ترتیب ما در کاوش در کهکشان ها شاید به زندگی بدوی برخورد کنیم؛ اما بعید است موجوداتی همانند خودمان را بیابیم.
📚استیون هاوکینگ، کتاب جهان در پوست گردو، ص ۱۵۶.

✅ در حقیقت موضوعی که استیون هاوکینگ و بسیاری افراد دیگر دست مایه ی اعتراض خود قرار داده اند، مناسبتی با آنچه ما در پی اثبات آن هستیم ندارد؛ زیرا ما نمیخواهیم اثبات کنیم که ابزارهوشمندی، برترین ابزاری است که به بدن قابلیت بقا تحت هر شرایطی از جمله شرایط بحرانی میبخشد. نهایت آنچه در پی اثباتش هستیم، این است که ابزار هوشمندی، برترین ابزار بقا به هنگام رقابت با همتایان بر سر غذا یا نجات است؛ یعنی در مسیر تکامل حیات، واز این رهگذر، تکامل اگر وقت کافی در اختیار داشته باشد باید به آن دست یابد و آن را پیشرفت دهد.
برای اینکه گفتار، علمی و دقیق باشد باید بحث را به اثر ابزار هوشمندی در مسیر تکامل موجودات و مقایسه ی آن با دیگر ابزارهای بقا به هنگام رقابت بر سر غذا یا نجات محدود کنیم.
در این صورت چاره ای جز صدور این حکم که ابزار هوشمندی، وسیله ی آرمانی بقا است، نخواهیم داشت.
با این وصف، در مورد باکتری ها وموجودات تک سلولی یوکاریوتیهرچند خیالی باشد اگر ظهور ابزار هوشمندی نتیجه ی جهش در بعضی از آنها باشد، پس حتما ابزار هوشمندی برای افراد، بیش از هر
ابزار بقای دیگری مانند سلاح های بیولوژیکی و سرعت ، برای بقاسزاوارتر خواهد بود و آنها را از مزیّت یافتن غذا و نجات از دشمنان برخوردار میسازد.
👈🏻 بنابراین تکامل، ابزار هوشمندی را برگزیده و آن را متحول میسازد.
این نتیجه ای است قطعی که استیون هاوکینگ، داوکینز و دیگران از آن گریزی ندارند، مگر در صورتی که حیات سنگواره های زنده ی باکتریایی را انعطاف ناپذیر تلقی کنند، که البته این یک فرضیه ی خیالی است و تازمانی که جهشی در جهت پیشرفت و زمان کافی برای تثبیت آن وجود داشته باشد، تحقق آن در عالم واقع، امکان پذیر نیست.
✋🏻واقعیت آن است که حتی در سطح مغالطه ای که هاوکینگ و دیگران مطرح نموده اند، میتوانیم بگوییم هرگاه باکتری با جانداران هوشمند بر سر بقا به رقابت برخیزد، پیروزی قطعاً از آنِ هوشمندی خواهد بود.
بهترین دلیل، نتایجی است که امروزه در حوزه های پزشکی شاهد هستیم. آیا هاوکینگ تردیددارد این هوشمندی ما است که توانسته ما را بر باکتری هایی که به جسم های ما حمل هور میشوند، پیروز گرداند❓
و آیا در اینکه هوشمندی ما، ما را به این توانایی رسانیده است که بسیاری از انواع باکتری های زیانبار را در هر مکان خاصی که اراده کنیم )مانند اتاق عمل( نابود کنیم، شک و شبهه ای دارد❓

حتی تصور اینکه انسان این امکان را به دست آورد که بتواند هر نوع باکتری یا میکروارگانیسم یوکاریوتی را در سرتاسر زمین از بین ببرد، چندان دور از ذهن نیست.
✅به گمانم اکنون ثابت شد که #حیات مادامی که #تکاملی در کار باشد، #هدفدار است و #هدفش نیز تولید #ابزارهوشمندی میباشد.

هر جا که از هدف و هدفمندی سخن برود، لاجرم در پس آن قانون گذار و
هدف گذار خواهد بود که در پی تحقّق آن است، چرا که ما با عقل های خود او را مشاهده میکنیم، همان ابزار هوشمندی که با پیام ارسالی او تولید شده و ما را به عنوان بدن های بیولوژیکی هوشمند پدیدار ساختند.

✔️رسیدن بشر به نظریه ی مکانیک کوانتوم، قانون هم ارزی ماده و انرژی و سپس تولید انرژی هسته ای، با استفاده از ابزار هوشمندی قطعاً مفید فایده بوده و در اینجا خطایی از ابزار هوشمندی سر نزده است؛ زیرا اگر این ابزار را به کار گیریم، به ما نخواهد گفت که سلاح هسته ای بسازید و آن را در زمین منفجر کنید.

✅ بر این اساس اگر جنگ هسته ای💥 هم روی دهد، قطعاً از دست آوردهای ابزار هوشمندی به شمار نخواهد رفت بلکه فقط به کنار گذاشتن ابزار هوشمندی در انسان مربوط میشود.
👈🏻ابزار هوشمندی هیچ دخالتی در تصمیم زشت دولت آمریکا در بمباران ژاپن با بمب هسته ای نداشت.

☝️🏻به نظر من مسؤولیت ناشی از کنار گذاشتن ابزار هوشمندی را متوجه این ابزار نمودن، ظلم است‼️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ