مقالات

کتمان سر | شیخ حامد میری

موضوع: “کتمان سرّ”
       

 (جلسه سوم)

سرفصل مباحث:

 – اقسام رؤيا.

 -کدام رؤياها سرّ محسوب مي‌شوند.

 -آفات نقل رؤيا.

 -چرا اصحاب امیرالمؤمنين (ع)
–حامل اسرار شدند