مقالات

به‌خداوند قسم اگر هزار بار کشته شوم برایم آسان‌تر از این است که آسیبی به یکی از انصار برسد.

آیا سزاوار نیست که فدایی این پدر مهربان باشیم؟