تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 99- سوال 106

سؤال 106

🍀«…انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون…»🍀

 

این #آتش چیست که موسی از درونش سخن الله را شنید و داخل و اطرافش مبارک شده؟!