تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 97- سوال 103

سؤال 103

 

🍀”قل لو کان فی الارض ملائکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم ملکا رسولا”🍀

فرشتگان بر چه نفوس و مکانهایی نازل میشوند؟

#اخلاق_فرشتگان_زمین